helphelp

Leerlijn Filosofie (bovenbouw havo/vwo)

( )

Sectoren
Vakkernen
havo bovenbouw exameneenhedenvwo bovenbouw exameneenheden
1. Domein A Vaardigheden

FI/V Domein A: Vaardigheden
Subdomein A1: Argumentatieve vaardigheden
1. De kandidaat kan met betrekking tot een filosofisch vraagstuk informatie selecteren, structureren en interpreteren:
- een betoog analyseren;
- een betoog beoordelen;
- een logisch correct en overtuigend betoog opzetten en houden;
- de resultaten van een leeractiviteit overdragen aan anderen.
Subdomein A2: Onderzoeksvaardigheden en benaderingswijzen
2. De kandidaat kan:
- vooronderstellingen onderzoeken waarop een vraagstuk berust;
- verschillende filosofische posities ten aanzien van een vraagstuk beargumenteerd innemen.
Subdomein A3: Oriëntatie op studie en beroep

FI/H Domein A: Vaardigheden
Subdomein A1: Argumentatieve vaardigheden
1. De kandidaat kan met betrekking tot een filosofisch vraagstuk informatie selecteren, structureren
en interpreteren:
- een betoog analyseren;
- een betoog beoordelen;
- een logisch correct en overtuigend betoog opzetten en houden;
- de resultaten van een leeractiviteit overdragen aan anderen.
Subdomein A2: Onderzoeksvaardigheden en benaderingswijzen
2. De kandidaat kan:
- vooronderstellingen onderzoeken waarop een vraagstuk berust;
- verschillende filosofische posities ten aanzien van een vraagstuk beargumenteerd innemen.
Subdomein A3: Oriëntatie op studie en beroep

FI/V/Domein A Vaardigheden, FI/H/Domein A Vaardigheden
n.v.t.
2. Domein B Wijsgerige antropologie

FI/H Domein B: Wijsgerige antropologie
Subdomein B1: Centrale begrippen
3. De kandidaat kan een aantal centrale begrippen uit de wijsgerige antropologie herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen.
Subdomein B2: Lichaam, geest en emotie
4. De kandidaat kan:
- verschillende opvattingen over de verhouding tussen lichaam en geest herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen;
- verschillende opvattingen over de aard en functies van emoties herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen.
Subdomein B3: De mens als redelijk wezen
5. De kandidaat kan:
- verschillende opvattingen over de mens als redelijk wezen herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen;
- enkele opvattingen over de geldigheid van verschillende vormen van (rationele) kennis herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen.

FI/H/Domein B Wijsgerige antropologie

FI/V Domein B: Wijsgerige antropologie
Subdomein B1: Centrale begrippen en toonaangevende visies
3. De kandidaat kan een aantal centrale begrippen en toonaangevende visies uit de wijsgerige antropologie herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen en evalueren.
Subdomein B2: Persoon, lichaam, geest en emotie
4. De kandidaat kan:
- de inhoud van persoonsbegrippen aangeven vanuit verschillende perspectieven;
- verschillende opvattingen over de verhouding tussen lichaam en geest herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen en evalueren;
- verschillende opvattingen over de aard en functies van emoties herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen en evalueren.
Subdomein B3: De mens als redelijk wezen
5. De kandidaat kan:
- verschillende opvattingen over de mens als redelijk wezen herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen en evalueren;
- andere visies op de mens uit de hedendaagse wijsbegeerte herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen en evalueren.

FI/V/Domein B Wijsgerige antropologie
3. Domein C Ethiek

FI/H Domein C: Ethiek
Subdomein C1: Centrale begrippen
6. De kandidaat kan een aantal centrale begrippen uit de ethiek herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen.
Subdomein C2: Het goede leven
7. De kandidaat kan een aantal opvattingen over de verhouding tussen nut en geluk herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen.
Subdomein C3: Integriteit en verantwoordelijkheid
8. De kandidaat kan:
- verschillende posities ten aanzien van individuele vrijheid en collectieve verantwoordelijkheid herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen;
- binnen de verhouding van individu en gemeenschap de rol aangeven van integriteit en verantwoordelijkheid.

FI/H/Domein C Ethiek

FI/V Domein C: Ethiek
Subdomein C1: Centrale begrippen en toonaangevende visies
6. De kandidaat kan een aantal centrale begrippen en toonaangevende visies uit
de ethiek herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen en
evalueren.
Subdomein C2: Het al dan niet universeel zijn van waarden
7. De kandidaat kan een aantal opvattingen over de vraag of waarden al dan niet
universeel zijn, herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen
en evalueren.
Subdomein C3: Vrijheid en verantwoordelijkheid
8. De kandidaat kan een aantal posities ten aanzien van individuele vrijheid en
collectieve verantwoordelijkheid herkennen, uitleggen en in een filosofische
context toepassen en evalueren.

FI/V/Domein C Ethiek
4. Domein D Kennisleer

FI/H Domein D: Sociale filosofie
Subdomein D1: Centrale begrippen
9. De kandidaat kan een aantal centrale begrippen uit de sociale filosofie herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen.
Subdomein D2: Schaarste, begeerte en macht
10. De kandidaat kan:
- uitleggen wat de aard en functie is van menselijke begeerten en behoeften en wat de samenhang is tussen schaarste en behoeften;
- verschillende opvattingen over de oorsprong van macht en de vormen van macht herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen.
Subdomein D3: Ideologie
11. De kandidaat kan uitleggen wat de rol en invloed is van ideologieën in de maatschappij. Hij kan daarbij aangeven wat de filosofische en/of levensbeschouwelijke uitgangspunten van ideologieën zijn.

FI/H/Domein D Sociale filosofie.

FI/V Domein D: Kennisleer
Subdomein D1: Centrale begrippen en toonaangevende visies
9. De kandidaat kan een aantal centrale begrippen en toonaangevende visies uit de kennisleer herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen en evalueren.
Subdomein D2: Ervaring en waarheid
10. De kandidaat kan:
- verschillende opvattingen over de relatie tussen ervaring en werkelijkheid herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen en evalueren;
- verschillende opvattingen over waarheid herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen en evalueren.
Subdomein D3: De contextualiteit van kennis
11. De kandidaat kan aangeven hoe in de twintigste eeuw kennis niet op zichzelf wordt beschouwd maar ingebed is in de context van o.a. taal, geschiedenis en cultuur, sociaal-economische belangen, genderprocessen, media.

FI/V/Domein D Kennisleer
5. Domein E Wetenschapsfilosofie.
n.v.t.

FI/V Domein E: Wetenschapsfilosofie
Subdomein E1: Centrale begrippen en toonaangevende visies
12. De kandidaat kan een aantal centrale begrippen en toonaangevende visies uit de wetenschapsfilosofie herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen en evalueren.
Subdomein E2: Wetenschappelijke kennis
13. De kandidaat kan verschillende opvattingen over de status van wetenschappelijke kennis weergeven, herkennen, uitleggen, en in een filosofische context toepassen en evalueren; hij kan uitleggen wat het onderscheid is tussen natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.
Subdomein E3: Wetenschap en samenleving
14. De kandidaat kan een aantal opvattingen over de verhouding wetenschap en samenleving herkennen, uitleggen en in een filosofische context toepassen en evalueren.

FI/V/Domein E Wetenschapsfilosofie.