helphelp

Exameneenheden

( )

ExameneenheidInhoudenVakkernen

ANW Domein C: Leven
Subdomein C1: Kenmerken van leven
11. De kandidaat kan aan leken uitleggen dat levende wezens eigenschappen bezitten om zichzelf en de soort in stand te houden en aangeven op welke manier ze zich kunnen aanpassen aan veranderingen in hun omgeving.
Subdomein C2: Mens en gezondheid
12.De kandidaat kent de ontwikkeling van opvattingen, technieken en producten in de gezondheidszorg en kan positieve en negatieve effecten daarvan bespreken.
Subdomein C3: Evolutie van het leven
13. De kandidaat kan de ontwikkeling van het denken over de oorsprong van het leven beschrijven en in verband brengen met kennistheoretische, levensbeschouwelijke en sociologische opvattingen.

ANW/Domein C Leven
Leven

ANW Domein D: Biosfeer
Subdomein D1: Kenmerken van de biosfeer
14.De kandidaat kan aan leken uitleggen welke randvoorwaarden met het leven op aarde samenhangen en op welke wijze deze kunnen veranderen.
Subdomein D2: Duurzame ontwikkeling
15.De kandidaat kan uitleggen wat duurzame ontwikkeling inhoudt, het effect van ingrepen in de biosfeer kritisch bespreken en daarbij onderscheid maken tussen economische, ecologische, sociaal-culturele en mondiale aspecten.

ANW/Domein D Biosfeer
Biosfeer

ANW Domein E: Materie
Subdomein E1: Kenmerken van materie
16. De kandidaat weet dat stoffen in de levende en niet levende natuur uit elementen zijn opgebouwd en hoe stoffen met elkaar kunnen reageren.
Subdomein E2: Productie van materialen
17. De kandidaat heeft kennis van de ontwikkeling en betekenis van stoffen en materialen in de loop van de tijd en kan kenmerken van moderne productiemethoden noemen.
Subdomein E3: Ontstaan van kennis over de materie
18. De kandidaat kan de ontwikkeling van modellen voor de bouwstenen van de materie in de loop van de tijd beschrijven.

ANW/Domein E Materie
Materie

ANW Domein F: Zonnestelsel en heelal
Subdomein F1: Kenmerken van het zonnestelsel en het heelal
19. De kandidaat kan de bouw en geschiedenis van het zonnestelsel en het heelal aan leken uitleggen.
Subdomein F2: Zonnestelsel en heelal in het dagelijkse leven
20. De kandidaat kan de invloed van en de kennis over het zonnestelsel en het heelal op het dagelijks leven aangeven en beschrijven hoe gegevens over het
zonnestelsel en het heelal verzameld worden.
Subdomein F3: Ontstaan van kennis over het heelal
21. De kandidaat kan de ontwikkeling van kennis en ideeën over de bouw en geschiedenis van het zonnestelsel en heelal beschrijven.

ANW/Domein F Zonnestelsel en heelal.
Zonnestelsel en heelal