helphelp

Exameneenheden

( )

ExameneenheidInhoudenDomeinen

WI/A/H Domein A: Vaardigheden
Subdomein A1: Algemene vaardigheden
1. De kandidaat heeft kennis van de rol van wiskunde in de maatschappij, kan hierover gericht informatie verzamelen en de resultaten communiceren met anderen.
Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden
2. De kandidaat kan profielspecifieke probleemsituaties in wiskundige termen analyseren, oplossen en het resultaat naar de betrokken context terugvertalen.
Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden
3. De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende wiskundige vaardigheden, waaronder modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, formules manipuleren, abstraheren, en logisch redeneren – en kan daarbij ICT functioneel gebruiken.
 

WI/A/H/2017/Domein A Vaardigheden

Communiceren over wiskunde

Inzicht in wiskundetaal

Vaktaal herkennen en gebruiken

Wiskundig redeneren

ICT gebruiken bij wiskunde

Reflecteren

Redeneringen verifiëren

Probleem vertalen naar wiskunde

Probleem oplossen met wiskunde

Model opstellen

Strategie kiezen

Vaardigheden

Informatie zoeken en gebruiken

Toepassingen van wiskunde

Informatie ordenen

Eigenschappen van getallen

Rekenen met getallen

Rekenen met variabelen

Inzicht en handelen
Getallen en variabelen

WI/A/H Domein B: Algebra en tellen
Subdomein B1: Rekenen
4. De kandidaat kan berekeningen uitvoeren met getallen en daarbij gebruik maken van de rekenkundige basisbewerkingen en van het werken met haakjes.
Subdomein B2: Algebra
5. De kandidaat kan berekeningen uitvoeren met variabelen en daarbij gebruik maken van de algebraïsche basisbewerkingen en van het werken met haakjes.
Subdomein B3: Telproblemen
6. De kandidaat kan telproblemen structureren en schematiseren en dat gebruiken bij berekeningen en redeneringen.

WI/A/H/2017/Domein B Algebra en tellen

Vaardigheden

Geordend tellen

Breuken en decimale getallen

Verhoudingen

Rekenen met procenten

Rekenen met verhoudingen

Rekenen met grootheden

Inzicht en handelen
Getallen en variabelen
Verhoudingen

WI/A/H Domein C: Verbanden
Subdomein C1: Tabellen
7. De kandidaat kan een tabel opstellen op basis van gegevens uit een tekst, een grafiek, een formule of andere tabellen en tabellen aflezen, interpreteren en in verband brengen met andere tabellen, grafieken, formules of tekst.
Subdomein C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
8. De kandidaat kan een grafiek tekenen op basis van gegevens uit een tekst, een tabel, een formule of andere grafieken en gegevens en relevante informatie uit grafieken aflezen, grafieken interpreteren en in verband brengen met andere grafieken, formules of tekst.
Subdomein C3: Formules met één of meer variabelen
9. De kandidaat kan door substitutie in een formule met één of meer variabelen waarden berekenen en een formule opstellen of wijzigen op basis van gegeven informatie.
Subdomein C4: Lineaire verbanden
10. De kandidaat kan bij een lineair verband een formule opstellen en een grafiek tekenen, met lineaire verbanden berekeningen uitvoeren zoals interpolatie en extrapolatie, lineaire vergelijkingen en ongelijkheden oplossen en uitkomsten toepassen in profielspecifieke probleemsituaties.
Subdomein C5: Exponentiële verbanden
11. De kandidaat kan exponentiële verbanden herkennen, met formules beschrijven, in grafieken weergeven en er berekeningen aan uitvoeren.

WI/A/H/2017/Domein C Verbanden

Tabellen vergelijken

Grafiek, tabel, formule of beschrijving

Tabel opstellen

Tabel gebruiken

Standaardverband bepalen

Formule opstellen

Formule opstellen of wijzigen

Grafiek tekenen van standaardverband

Grafiek tekenen

Redeneren over grafiek

Variabelen vaststellen

Grafiek analyseren

Waarden aflezen

Tabel beschrijven

Interpoleren en extrapoleren

Evenredigheid herkennen

Grafieken vergelijken

Extremen berekenen

Verbanden samenstellen

Lineaire formule opstellen

Lineaire grafiek tekenen

Lineair verband herleiden

Recht evenredig verband opstellen

Exponentiële formule opstellen

Exponentiële grafiek tekenen

Exponentiële groei herkennen

Rekenen aan exponentieel verband

Logaritmische schaalverdeling gebruiken

Snijpunt aflezen uit grafiek

Vergelijking of ongelijkheid oplossen

Substitueren

Vergelijking of ongelijkheid opstellen

Lineaire vergelijking oplossen

Snijpunt berekenen van lijnen

Lineaire ongelijkheden oplossen

Vlakdelen bepalen bij grafieken

Vlakdelen bepalen uit ongelijkheden

Verbanden en formules

WI/A/H Domein E: Statistiek
Subdomein E1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen
13. De kandidaat kan data die op diverse manieren zijn gerepresenteerd en/of samengevat interpreteren en beoordelen op relevantie in relatie tot een onderzoeksvraag.
Subdomein E2: Data verwerken
14. De kandidaat kan data verwerken, organiseren, bewerken, weergeven in grafieken, tabellen en diagrammen, en karakteriseren met geschikte centrum- en spreidingsmaten.
Subdomein E3: Data en verdelingen
15. De kandidaat kan data analyseren en kenmerken van een verdeling beschrijven.
Subdomein E4: Statistische uitspraken doen
16. De kandidaat kan
- op basis van steekproefgegevens een uitspraak doen over een populatieproportie of populatiegemiddelde en de betrouwbaarheid kwantificeren;
- het verschil tussen groepen kwantificeren;
- het verband tussen twee variabelen beschrijven en het resultaat interpreteren in termen van de context.
Subdomein E5: Statistiek met ICT
17. De kandidaat beheerst statistisch ICT-gebruik in relatie met de subdomeinen E1, E2, E3 en E4 om grote datasets te interpreteren en te analyseren, ten minste in het kader van de empirische cyclus.

WI/A/H/2017/Domein E Statistiek

Presentatie van data beoordelen

Steekproef beoordelen

Centrum en spreiding hanteren

Variabelen onderscheiden

Uitspraken over presentaties van data beoordelen

Informatie afleiden uit presentaties van data

Representatie van data kiezen

Representatie maken

Centrummaat en spreidingsmaat kiezen

Samenhang beschrijven

Data afleiden uit data

Verdelingen van data beschrijven

Vuistregels gebruiken

Groepen statistisch vergelijken

Steekproefomvang berekenen

Steekproeven hanteren

Statistische samenhang beschrijven

Statistische samenhang beoordelen

Statistisch onderzoek beoordelen

Statistiek met ICT

Informatieverwerking en onzekerheid

WI/A/H Domein D: Verandering
12. De kandidaat kan bij een grafiek uitspraken doen over stijgen, dalen, maximum en minimum en kan veranderingen beschrijven met behulp van differenties, hellingen en toenamediagrammen.

WI/A/H/2017/Domein D Verandering

Gedrag van functies en grafieken

Analyse

WI/A/V/2018/Domein A: Vaardigheden
Subdomein A1: Algemene vaardigheden
1. De kandidaat heeft kennis van de rol van wiskunde in de maatschappij, kan hierover gericht informatie verzamelen en de resultaten communiceren met anderen.
 
Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden
2. De kandidaat kan profielspecifieke probleemsituaties in wiskundige termen analyseren, oplossen en het resultaat naar de betrokken context terugvertalen.
 
Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden
3. De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende wiskundige vaardigheden, waaronder modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, formules manipuleren, abstraheren, en logisch redeneren – en kan daarbij ICT functioneel gebruiken.
 

WI/A/V/2018/Domein A Vaardigheden

Communiceren over wiskunde

Inzicht in wiskundetaal

Vaktaal herkennen en gebruiken

Wiskundig redeneren

ICT gebruiken bij wiskunde

Reflecteren

Redeneringen verifiëren

Probleem vertalen naar wiskunde

Probleem oplossen met wiskunde

Model opstellen

Strategie kiezen

Vaardigheden

Informatie zoeken en gebruiken

Toepassingen van wiskunde

Informatie ordenen

Eigenschappen van getallen

Rekenen met getallen

Rekenen met variabelen

Inzicht en handelen
Getallen en variabelen

WI/A/V/2018/Domein B: Algebra en tellen
Subdomein B1: Algebra
4. De kandidaat kan berekeningen uitvoeren met getallen en variabelen, daarbij gebruik maken van rekenkundige en algebraïsche basisbewerkingen en van het werken met haakjes.
 
Subdomein B2: Telproblemen
5. De kandidaat kan telproblemen structureren en schematiseren en dat gebruiken bij berekeningen en redeneringen.
 

WI/A/V/2018/Domein B Algebra en tellen

Vaardigheden

Permutaties en combinaties berekenen

Telproblemen schematiseren

Permutaties en combinaties gebruiken

Telproblemen herkennen

Telproblemen oplossen

Verhoudingen

Rekenen met grootheden

Inzicht en handelen
Getallen en variabelen
Verhoudingen

WI/A/V/2018/Domein C: Verbanden
Subdomein C1: Standaardfuncties
6. De kandidaat kan van eerstegraadsfuncties, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties, goniometrische functies, exponentiële functies en logaritmische functies de kenmerken in grafiek, tabel en formule herkennen en gebruiken.
 
Subdomein C2: Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
7. De kandidaat kan formules en functievoorschriften opstellen en bewerken, de bijbehorende grafieken tekenen, vergelijkingen en ongelijkheden oplossen met algebraïsche methoden zonder gebruik van ICT, en daar waar nodig met numerieke of grafische methoden met inzet van ICT, en de uitkomst interpreteren in termen van een context.
 

WI/A/V/2018/Domein C Verbanden

Rekenregels logaritmen

Formules herleiden

Standaardfuncties gebruiken

Representaties van functies gebruiken

Formules opstellen

Functies combineren of samenstellen

Grafiek tekenen van een gecombineerde of samengestelde functie

Grafieken transformeren

Interpoleren en extrapoleren

Verband met meerdere variabelen

Logaritmische schaalverdeling

Machtsfuncties

Substitueren en gelijkstellen

Vergelijking opstellen

Vergelijking oplossen

Ongelijkheid opstellen

Ongelijkheid oplossen

Getallen en variabelen
Verbanden en formules

WI/A/V/2018/Domein D: Verandering
Subdomein D1: Rijen
8. De kandidaat kan het gedrag van een rij herkennen en beschrijven en berekeningen aan een rij uitvoeren, ten minste in het geval van rekenkundige en meetkundige rijen.
 
Subdomein D2: Helling
9. De kandidaat kan het veranderingsgedrag van grafieken of functies relateren aan differentiequotiënten, toenamediagrammen en hellinggrafieken en daarbij een relatie leggen met de probleemsituatie.
 
Subdomein D3: Afgeleide
10. De kandidaat kan van eerstegraadsfuncties, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties, exponentiële functies en logaritmische functies de afgeleide bepalen, de rekenregels voor het differentiëren gebruiken en aan de hand van de afgeleide het veranderingsgedrag van een functie beschrijven.
 

WI/A/V/2018/Domein D Verandering

Soort rij vaststellen

Eigenschappen van de verschilrij

Somrij hanteren

Sigma-teken gebruiken

Recursieve en directe formules

Recursieve formules opstellen

De aard van stijgen of dalen vaststellen

Gebruik van toename-diagrammen

Gemiddelde veranderingen berekenen

Veranderings-gedrag van een functie

Helling berekenen

Helling gebruiken

Verband tussen helling en afgeleide

Extremen berekenen

Extremen berekenen met de afgeleide

Afgeleiden interpreteren

Afgeleide bepalen van standaardfuncties

Regels voor het differentiëren

Samengestelde functies differentiëren

Optimaliseren

Verbanden en formules
Analyse

WI/A/V/2018/Domein E: Statistiek en kansrekening
Subdomein E1: Probleemstelling en onderzoeksontwerp
11. De kandidaat kan bij een probleemstelling die zich leent voor een statistische aanpak een plan maken om antwoord op de probleemstelling te verkrijgen, waarbij geschikte variabelen worden gekozen.
Examenprogramma wiskunde A vwo vanaf CE 2018
 
Subdomein E2: Visualisatie van data
12. De kandidaat kan verkregen data verwerken in een geschikte tabel of grafiek en deze op waarde interpreteren.
 
Subdomein E3: Kwantificering
13. De kandidaat kan de verkregen data samenvatten in voor de probleemstelling geschikte maten en hieraan interpretaties verbinden.
 
Subdomein E4: Kansbegrip
14. De kandidaat kan het kansbegrip gebruiken om bij een toevalsproces de kans op een bepaalde uitkomst of gebeurtenis te bepalen aan de hand van een diagram, combinatoriek, kansregels en simulatie.
 
Subdomein E5: Kansverdelingen
15. De kandidaat kan aangeven in welke situatie een toevalsvariabele een bepaalde kansverdeling bezit en van die verdeling de karakteristieken verwachtingswaarde en standaardafwijking hanteren.
 
Subdomein E6: Verklarende statistiek
16. De kandidaat kan in een probleemsituatie op basis van steekproefgegevens een uitspraak doen over een populatie, de betrouwbaarheid daarvan kwantificeren en het resultaat duiden in termen van de context.
 
Subdomein E7: Statistiek met ICT
17. De kandidaat beheerst statistisch ICT-gebruik in relatie met de subdomeinen E1, E2, E3, E4, E5 en E6 om grote datasets te interpreteren en te analyseren.

WI/A/V/2018/Domein E Statistiek

Statistische aanpak kiezen

Grafische weergave kiezen

Gebruik van ICT

Maten voor een dataset

Conclusies trekken uit een steekproef

Kansen berekenen

Kansverdelingen

Informatieverwerking en onzekerheid