helphelp

Leerlijn Wiskunde A (PO-havo CE2017/vwo CE2018), Getallen en variabelen

( )

kerndoelen onderbouw bb havo A exameneenhedenbb vwo A exameneenheden
n.v.t.

WI/A/V/2018/Domein A: Vaardigheden
Subdomein A1: Algemene vaardigheden
1. De kandidaat heeft kennis van de rol van wiskunde in de maatschappij, kan hierover gericht informatie verzamelen en de resultaten communiceren met anderen.
 
Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden
2. De kandidaat kan profielspecifieke probleemsituaties in wiskundige termen analyseren, oplossen en het resultaat naar de betrokken context terugvertalen.
 
Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden
3. De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende wiskundige vaardigheden, waaronder modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, formules manipuleren, abstraheren, en logisch redeneren – en kan daarbij ICT functioneel gebruiken.
 

WI/A/V/2018/Domein B: Algebra en tellen
Subdomein B1: Algebra
4. De kandidaat kan berekeningen uitvoeren met getallen en variabelen, daarbij gebruik maken van rekenkundige en algebraïsche basisbewerkingen en van het werken met haakjes.
 
Subdomein B2: Telproblemen
5. De kandidaat kan telproblemen structureren en schematiseren en dat gebruiken bij berekeningen en redeneringen.
 

WI/A/V/2018/Domein C: Verbanden
Subdomein C1: Standaardfuncties
6. De kandidaat kan van eerstegraadsfuncties, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties, goniometrische functies, exponentiële functies en logaritmische functies de kenmerken in grafiek, tabel en formule herkennen en gebruiken.
 
Subdomein C2: Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
7. De kandidaat kan formules en functievoorschriften opstellen en bewerken, de bijbehorende grafieken tekenen, vergelijkingen en ongelijkheden oplossen met algebraïsche methoden zonder gebruik van ICT, en daar waar nodig met numerieke of grafische methoden met inzet van ICT, en de uitkomst interpreteren in termen van een context.