helphelp

Leerlijn Wiskunde A (PO-havo CE2017/vwo CE2018), Informatieverwerking en onzekerheid

( )

kerndoelen onderbouw bb havo A exameneenhedenbb vwo A exameneenheden

WI/A/V/2018/Domein E: Statistiek en kansrekening
Subdomein E1: Probleemstelling en onderzoeksontwerp
11. De kandidaat kan bij een probleemstelling die zich leent voor een statistische aanpak een plan maken om antwoord op de probleemstelling te verkrijgen, waarbij geschikte variabelen worden gekozen.
Examenprogramma wiskunde A vwo vanaf CE 2018
 
Subdomein E2: Visualisatie van data
12. De kandidaat kan verkregen data verwerken in een geschikte tabel of grafiek en deze op waarde interpreteren.
 
Subdomein E3: Kwantificering
13. De kandidaat kan de verkregen data samenvatten in voor de probleemstelling geschikte maten en hieraan interpretaties verbinden.
 
Subdomein E4: Kansbegrip
14. De kandidaat kan het kansbegrip gebruiken om bij een toevalsproces de kans op een bepaalde uitkomst of gebeurtenis te bepalen aan de hand van een diagram, combinatoriek, kansregels en simulatie.
 
Subdomein E5: Kansverdelingen
15. De kandidaat kan aangeven in welke situatie een toevalsvariabele een bepaalde kansverdeling bezit en van die verdeling de karakteristieken verwachtingswaarde en standaardafwijking hanteren.
 
Subdomein E6: Verklarende statistiek
16. De kandidaat kan in een probleemsituatie op basis van steekproefgegevens een uitspraak doen over een populatie, de betrouwbaarheid daarvan kwantificeren en het resultaat duiden in termen van de context.
 
Subdomein E7: Statistiek met ICT
17. De kandidaat beheerst statistisch ICT-gebruik in relatie met de subdomeinen E1, E2, E3, E4, E5 en E6 om grote datasets te interpreteren en te analyseren.