helphelp

Exameneenheden

( )

ExameneenheidInhoudenDomeinen

Wi/C/V/2018/Domein A: Vaardigheden
Subdomein A1: Algemene vaardigheden
1. De kandidaat heeft kennis van de rol van wiskunde in de maatschappij, kan hierover gericht informatie verzamelen en de resultaten communiceren met anderen.
 
Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden
2. De kandidaat herkent de betekenis van wiskunde in de maatschappij en in cultuurhistorische contexten en kan deze in concrete situaties beschrijven.
 
Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden
3. De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende wiskundige vaardigheden, waaronder modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, formules manipuleren, abstraheren, en logisch redeneren – en kan daarbij ICT functioneel gebruiken.
 

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden

Communiceren over wiskunde

Inzicht in wiskundetaal

Vaktaal herkennen en gebruiken

Wiskundig redeneren

ICT gebruiken bij wiskunde

Reflecteren

Redeneringen verifiëren

Beoordelen van een wiskundig model

Model opstellen

Strategie kiezen

Vaardigheden

Informatie zoeken en gebruiken

Toepassingen van wiskunde

Herkennen en beschrijven van wiskunde

Wiskunde in de cultuurhistorie

Informatie ordenen

Eigenschappen van getallen

Rekenen met getallen

Rekenen met variabelen

Inzicht en handelen
Getallen en variabelen

Wi/C/V/2018/Domein B: Algebra en tellen
Subdomein B1: Rekenen en algebra
4. De kandidaat kan berekeningen uitvoeren met getallen en variabelen en kan daarbij gebruik maken van rekenkundige en algebraïsche basisbewerkingen.
 
Subdomein B2: Telproblemen
5. De kandidaat kan telproblemen structureren en schematiseren en dat gebruiken bij berekeningen en redeneringen.
 

WI/C/V/2018/Domein B Algebra en tellen

Vaardigheden

Permutaties en combinaties berekenen

Representaties van telproblemen gebruiken

Aard van een telprobleem vaststellen

Telprobleem ordenen

Representatie van telprobleem maken

Telprobleem herkennen

Telprobleem oplossen

Verhoudingen

Rekenen met grootheden

Inzicht en handelen
Getallen en variabelen
Verhoudingen

Wi/C/V/2018/Domein G: Vorm en ruimte
15. De kandidaat kan van een ruimtelijk object aanzichten en perspectieftekeningen maken, er berekeningen aan uitvoeren en op basis daarvan conclusies trekken over dit object.
 

WI/C/V/2018/Domein G Vorm en ruimte

Oppervlakte berekenen

Inhoud berekenen

Oppervlakte en inhoud berekenen of schatten

Oppervlakte en inhoud van gelijkvormige figuren

Aanzichten maken

Perspectief-tekening maken van een balk

Constructie in een perspectief-tekening

Object beschrijven

Perspectief controleren

Oppervlakte en inhoud na vergroting

Meetkundige figuur beschrijven

Meten en meetkunde

Wi/C/V/2018/Domein C: Verbanden
6. De kandidaat kan van eerstegraadsfuncties, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties, exponentiële functies en logaritmische functies de verschillende representaties doelgericht gebruiken, kan bijbehorende vergelijkingen oplossen, waar nodig met behulp van ICT, en kan periodieke verschijnselen beschrijven.
 

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden

Grafiek herkennen

Grafiek tekenen

Representatie kiezen

Een verband en zijn grafiek gebruiken

Karakteristieke eigenschappen benoemen

Verbanden combineren

Interpoleren en extrapoleren

X uitdrukken in y

Formule opstellen voor exponentieel verband

Exponentiële groei herkennen

Verband tussen groeifactor en groeipercentage

Verband tussen groeifactor en halverings- en verdubbelingstijd

Logaritmische schaalverdeling

Periodieke verschijnselen

Trend beschrijven

Recht en omgekeerd evenredige verbanden

Termen van een rij berekenen

Formule voor een rij opstellen

Vergelijkingen en ongelijkheden oplossen

Verbanden en formules

Wi/C/V/2018/Domein E: Statistiek en kansrekening
Subdomein E1: Probleemstelling en onderzoeksontwerp
8. De kandidaat kan bij een probleemstelling die zich leent voor een statistische aanpak een plan maken om antwoord op de probleemstelling te verkrijgen, waarbij geschikte variabelen worden gekozen.
 
Subdomein E2: Visualisatie van data
9. De kandidaat kan verkregen data verwerken in een geschikte tabel of grafiek en deze op waarde interpreteren.
 
Subdomein E3: Kwantificering
10. De kandidaat kan de verkregen data samenvatten in voor de probleemstelling geschikte maten en hieraan interpretaties verbinden.
 
Subdomein E4: Kansbegrip
11. De kandidaat kan het kansbegrip gebruiken om bij een toevalsproces de kans op een bepaalde uitkomst of gebeurtenis te bepalen aan de hand van een diagram, combinatoriek, kansregels en simulatie.
 
Subdomein E5: Kansverdelingen
12. De kandidaat kan aangeven in welke situatie een toevalsvariabele een bepaalde kansverdeling bezit en van die verdeling de karakteristieken verwachtingswaarde en standaardafwijking hanteren.
Subdomein E6: Statistiek met ICT
13. De kandidaat beheerst statistisch ICT-gebruik in relatie met de subdomeinen E1, E2, E3, E4 en E5 om grote datasets te interpreteren en te analyseren.
 

WI/C/V/2018/Domein E Statistiek en kansrekening

Statistische aanpak kiezen

Grafische weergave kiezen

Gebruik van ICT

Maten voor een dataset

Kansen berekenen

Kansverdelingen

Informatieverwerking en onzekerheid

Wi/C/V/2018/Domein D: Veranderingen
7. De kandidaat kan het veranderingsgedrag van eerstegraadsfuncties, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties, exponentiële functies en logaritmische functies en de regelmaat in rijen doelgericht beschrijven en gebruiken.
 

WI/C/V/2018/Domein D Veranderingen

Stijgen of dalen vaststellen

De aard van stijgen of dalen vaststellen

Gemiddelde verandering berekenen

Helling berekenen

Veranderings-gedrag van een bekend verband

Veranderings-gedrag van een verband

Gemiddelde verandering interpreteren

Hellingen vergelijken

Analyse

Wi/C/V/2018Domein F: Logisch redeneren
14. De kandidaat kan logische redeneringen analyseren op correct gebruik.
 

WI/C/V/2018/Domein F Logisch redeneren

Opbouw van een redenering doorzien

Als-dan redeneringen hanteren

Venndiagram lezen

Onderscheid in voorwaarden

Redeneringen analyseren

Voorbeelden en tegenvoorbeelden

Contradictie en paradox herkennen

Logische problemen oplossen

Logisch redeneren