helphelp

Einddoelen

Wiskunde C ( vwo c )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Inzicht en handelen
SubdomeinenInhoudenvwo cexameneenheden
Wiskundige communicatieCommuniceren over wiskunde
Adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal communiceren over onderwerpen uit de wiskunde.
 
communiceren

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Inzicht in wiskundetaal
Inzicht in wiskundige notaties en formules en daarmee kwalitatief redeneren.
 
notatie, formule, redeneren

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Vaktaal herkennen en gebruiken
Vakspecifieke taal interpreteren en gebruiken.
 
wiskundetaal

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Wiskundig redeneren
Eenvoudige wiskundige redeneringen correct onder woorden brengen.
 
redeneren, verwoorden

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
ICT gebruiken bij wiskunde
Bij het raadplegen van wiskundige informatie, bij het verkennen van wiskundige situaties, bij het geven van wiskundige redeneringen en bij het uitvoeren van wiskundige berekeningen gebruik maken van geschikte ICT-middelen.
informatie, redeneren, berekeningen, ICT

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Reflecteren
Bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen belangstelling, motivatie en leerproces.
 
kennis, vaardigheid, reflecteren, motivatie, leerproces

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Redeneringen verifiëren
De correctheid van wiskundige redeneringen verifiëren.
correctheid, redenering, verifiëren

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Wiskundige vaardighedenBeoordelen van een wiskundig model
Kan van een wiskundige modelsituatie de beperkingen en de kracht aangeven.
wiskunde, model

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Model opstellen
Bij een gegeven probleemsituatie een model opstellen in wiskundige termen.
 
probleemsituatie, model

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Strategie kiezen
Een oplossingsstrategie kiezen, deze correct toepassen en de gevonden oplossing controleren binnen de context.
oplossings-strategie, oplossing, context

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Vaardigheden
Beheersen van de rekenregels.
rekenregels

Beheersen van de specifieke algebraïsche vaardigheden.
algebraïsche vaardigheden

Berekeningen maken met en zonder variabelen waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende rekenregels, inclusief die van machten en wortels, maar niet die voor het werken met logaritmen.
variabele, rekenregels, machten, wortels

Rekenregels gebruiken om algebraïsche expressies te herleiden en te verifiëren.
rekenregels, algebraïsche expressies, herleiden

Werken met haakjes en vereenvoudigen door haakjes weg te werken.
haakjes

Antwoorden afronden op een voorgeschreven nauwkeurigheid dan wel op een nauwkeurigheid die past bij de probleemsituatie.
afronden, nauwkeurigheid

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Wiskundige informatieInformatie zoeken en gebruiken
Doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken.
 
 
informatie, beoordelen, selecteren, verwerken

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Toepassingen van wiskunde
Toepassingen en effecten van wiskunde in het dagelijks leven en in verschillende vervolgopleidingen en beroepssituaties herkennen en benoemen.
toepassing, opleiding, beroep

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Herkennen en beschrijven van wiskunde
Kan ideeën over en de betekenis van wiskunde in bijvoorbeeld beeldende kunst, architectuur, dans en muziek herkennen en beschrijven.
beeldende kunst, architectuur, dans, muziek

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Wiskunde in de cultuurhistorie
Kent van enkele wiskundige onderwerpen de ontwikkeling vanuit een cultuurhistorische context.
wiskunde, cultuurhistorie

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Informatie ordenen
Wiskundige informatie ordenen en in probleemsituaties de wiskundige structuur onderkennen.
informatie, ordenen, structuur

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Getallen en variabelen
SubdomeinenInhoudenvwo cexameneenheden
Getallen, getalsystemen en -relatiesEigenschappen van getallen
Kennen van de eigenschappen van getallen. Zie in de syllabus bijlage 4 : Algebraïsche vaardigheden.
getal, eigenschap

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Rekenen met getallenRekenen met getallen
Beheersen van de rekenregels. Zie in de syllabus bijlage 4 : Algebraïsche vaardigheden.
rekenregels

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
Rekenen met variabelenRekenen met variabelen
Beheersen van de specifieke algebraïsche vaardigheden. Zie in de syllabus bijlage 4 : Algebraïsche vaardigheden.
algebraïsche vaardigheid

WI/C/V/2018/Domein A Vaardigheden
TellenPermutaties en combinaties berekenen
Het aantal permutaties en het aantal combinaties berekenen en deze gebruiken, desgevraagd in verband met de driehoek van Pascal.
permutatie, combinatie, driehoek van Pascal

WI/C/V/2018/Domein B Algebra en tellen
Representaties van telproblemen gebruiken
Gebruik maken van een gegeven boomdiagram, gegeven wegendiagram, gegeven rooster en gegeven driehoek van Pascal.
boomdiagram, wegendiagram, rooster, driehoek van Pascal

WI/C/V/2018/Domein B Algebra en tellen
Aard van een telprobleem vaststellen
Bij een telprobleem aangeven of er gebruik kan worden gemaakt van permutaties dan wel combinaties.
permutatie, combinatie

WI/C/V/2018/Domein B Algebra en tellen
Telprobleem ordenen
Bij een telprobleem mogelijkheden systematisch ordenen en eenvoudige symmetrieoverwegingen gebruiken.
telprobleem, ordenen, symmetrie

WI/C/V/2018/Domein B Algebra en tellen
Representatie van telprobleem maken
Bij een telprobleem een passende representatie, waaronder boomdiagram, wegendiagram en rooster, maken.
representatie, telprobleem, boomdiagram, wegendiagram, rooster

WI/C/V/2018/Domein B Algebra en tellen
Telprobleem herkennen
Een probleem als een telprobleem identificeren.
telprobleem

WI/C/V/2018/Domein B Algebra en tellen
Telprobleem oplossen
Bij een telprobleem een strategie bedenken en daarmee het probleem oplossen.
telprobleem, strategie

WI/C/V/2018/Domein B Algebra en tellen
Verhoudingen
SubdomeinenInhoudenvwo cexameneenheden
VerhoudingenVerhoudingen
Berekeningen maken met verhoudingen, percentages en breuken.
verhouding, percentage, breuk

Berekeningen maken met verhoudingen, percentages en breuken met daarin een of meer variabelen.
verhouding, percentage, breuk, variabele

WI/C/V/2018/Domein B Algebra en tellen
Rekenen met grootheden
Werken met grootheden, samengestelde grootheden en maatsystemen, en eenheden omrekenen.
maat, eenheid,
 (samengestelde)
 grootheid

WI/C/V/2018/Domein B Algebra en tellen
Meten en meetkunde
SubdomeinenInhoudenvwo cexameneenheden
Rekenen in de meetkundeOppervlakte berekenen
De oppervlakte van een rechthoek, een driehoek en een cirkel berekenen.
oppervlakte, rechthoek, driehoek, cirkel

WI/C/V/2018/Domein G Vorm en ruimte
Inhoud berekenen
Als de oppervlakte van het grondvlak gegeven is, de inhoud van een balk, een piramide, een prisma en een cilinder berekenen.
inhoud, oppervlakte, grondvlak, balk, piramide, prisma, cilinder

WI/C/V/2018/Domein G Vorm en ruimte
Oppervlakte en inhoud berekenen of schatten
Gebruik maken van de oppervlakte van rechthoek, driehoek en cirkel, en van de inhoud van balk, piramide, prisma en cilinder, om daarmee de oppervlakte en de inhoud van ruimtelijke objecten te berekenen en/of te schatten.
oppervlakte, inhoud, ruimtelijk, object, rechthoek, driehoek, cirkel, balk, piramide, prisma, cilinder

WI/C/V/2018/Domein G Vorm en ruimte
Oppervlakte en inhoud van gelijkvormige figuren
Berekeningen uitvoeren m.b.t. de inhoud en de oppervlakte van gelijkvormige figuren.
oppervlakte, inhoud, gelijkvormig

WI/C/V/2018/Domein G Vorm en ruimte
Vormen en figurenAanzichten maken
Aanzichten maken van een balk, een piramide en een prisma.
aanzicht, balk, piramide, prisma

WI/C/V/2018/Domein G Vorm en ruimte
Perspectief-tekening maken van een balk
Een éénpunts perspectieftekening en een tweepunts perspectieftekening maken van een balk.
perspectief, éénpunts, tweepunts, balk

WI/C/V/2018/Domein G Vorm en ruimte
Constructie in een perspectief-tekening
Het midden van elke zijde van een rechthoek in een perspectieftekening bepalen.
perspectief, zijde rechthoek, midden

WI/C/V/2018/Domein G Vorm en ruimte
Object beschrijven
Vanuit een perspectieftekening en/of gegeven aanzichten een ruimtelijk object beschrijven.
perspectief, aanzicht, ruimtelijk, object

WI/C/V/2018/Domein G Vorm en ruimte
Perspectief controleren
Bij een afbeelding nagaan of de regels van perspectieftekenen goed gehanteerd zijn.
afbeelding, perspectief

WI/C/V/2018/Domein G Vorm en ruimte
Oppervlakte en inhoud na vergroting
Bij een gegeven vergrotingsfactor van de lengte de oppervlakte van gelijkvormige figuren en de inhoud van gelijkvormige objecten berekenen, op basis van de oppervlakte van de oorspronkelijke figuur cq. de inhoud van het oorpronkelijke object.
vergrotingsfactor, lengte, oppervlakte, gelijkvormig, inhoud, figuur, object

WI/C/V/2018/Domein G Vorm en ruimte
Meetkundige figuur beschrijven
Bij het beschrijven van vlakke meetkundige figuren gebruik maken van gelijkvormigheid en symmetrie.
gelijkvormigheid, symmetrie, vlakke figuur

WI/C/V/2018/Domein G Vorm en ruimte
Verbanden en formules
SubdomeinenInhoudenvwo cexameneenheden
Grafieken, tabellen, verbanden en formulesGrafiek herkennen
Van een verband de grafiek herkennen.
grafiek, verband, herkennen

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Grafiek tekenen
Bij een gegeven formule een tabel en een grafiek maken.
grafiek, formule, tabel

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Representatie kiezen
Binnen een probleemsituatie de verschillende representaties van een verband (formule, tabel, grafiek, tekst) doelgericht gebruiken.
representatie, verband, formule, tabel, grafiek, tekst

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Een verband en zijn grafiek gebruiken
Verbanden en hun grafieken gebruiken met hun karakteristieke eigenschappen.
verband, grafiek, karakteristieke eigenschap

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Karakteristieke eigenschappen benoemen
Van een verband de karakteristieke eigenschappen benoemen.
verband, karakteristieke eigenschap,
 nulpunt,
 minimum,
  maximum, asymptoot

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Verbanden combineren
Verbanden samenstellen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen in probleemsituaties.
verband, samenstellen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Interpoleren en extrapoleren
Lineair interpoleren en lineair extrapoleren bij twee of meer gegeven meetwaarden.
interpoleren,  extrapoleren, meetwaarde

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
X uitdrukken in y
Bij de formules van de vorm y=a⋅x + b, y=b⋅gx, y=a⋅xp en y= glog(x) de variabele x uitdrukken in y.
x uitdrukken in y, lineair verband, exponentieel verband, machtsverband,logaritmisch verband

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Exponentiële verbandenFormule opstellen voor exponentieel verband
Bij een exponentieel verband een formule opstellen aan de hand van een tabel.
exponentieel, verband, tabel

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Exponentiële groei herkennen
Aan de hand van een tabel vaststellen of er sprake is van een lineair of exponentieel verband.
tabel, lineair, exponentieel, verband

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Verband tussen groeifactor en groeipercentage
Een gegeven groeifactor omrekenen naar een groeipercentage, en omgekeerd.
groeifactor, groeipercentage

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Verband tussen groeifactor en halverings- en verdubbelingstijd
Bij een gegeven groeifactor de halveringstijd/verdubbelingstijd berekenen, en omgekeerd.
groeifactor, halveringstijd, verdubbelingstijd

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Logaritmische schaalverdeling
Op een logaritmische schaalverdeling meetwaarden aflezen en aangeven.
logaritmische schaalverdeling

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Periodieke functiesPeriodieke verschijnselen
Van een periodieke verschijnsel de periode, amplitude en de evenwichtswaarde bepalen.
periodiek, periode, amplitude, evenwichtswaarde

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Trend beschrijven
Een trend beschrijven aan de hand van een gegeven probleemsituatie.
trend

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
MachtsverbandenRecht en omgekeerd evenredige verbanden
Verbanden van de vorm y=a⋅x ((recht) evenredig) en van de vorm y=a/x (omgekeerd evenredig) herkennen en hun karakteristieke eigenschappen (recht evenredig: bijzondere vorm van lineair verband, omgekeerd evenredig: bijzondere vorm van constant product) benoemen.
verband, recht evenredig, omgekeerd evenredig

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Patronen en regelmaatTermen van een rij berekenen
De termen berekenen van een rij getallen die gegeven is door een recursieve formule of een directe formule.
term, rij, recursief, direct

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Formule voor een rij opstellen
Een directe formule of recursieve formule opstellen van een rij getallen waarvan gegeven is dat deze hoort bij een lineair of exponentieel verband.
formule, direct, recursief, rij, lineair, exponentieel

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Vergelijkingen en ongelijkhedenVergelijkingen en ongelijkheden oplossen
Vergelijkingen en ongelijkheden in een probleemsituatie oplossen met behulp van verschillende representaties.
vergelijking, ongelijkheid

WI/C/V/2018/Domein C Verbanden
Informatieverwerking en onzekerheid
SubdomeinenInhoudenvwo cexameneenheden
StatistiekStatistische aanpak kiezen
Bij een probleemstelling die zich leent voor een statistische aanpak een plan maken om antwoord op de probleemstelling te verkrijgen, waarbij geschikte variabelen worden gekozen.
statistiek, plan, variabele

WI/C/V/2018/Domein E Statistiek en kansrekening
Grafische weergave kiezen
Verkregen data verwerken in een geschikte tabel of grafiek en deze op waarde interpreteren.
data, tabel, grafiek

WI/C/V/2018/Domein E Statistiek en kansrekening
Gebruik van ICT
Beheersen van statistisch ICT-gebruik om grote datasets te interpreteren en te analyseren.
statistiek, ICT, dataset

WI/C/V/2018/Domein E Statistiek en kansrekening
Maten voor een dataset
De verkregen data samenvatten in voor de probleemstelling geschikte maten en hieraan interpretaties verbinden.
data, maat

WI/C/V/2018/Domein E Statistiek en kansrekening
Kansen en kansverdelingenKansen berekenen
Het kansbegrip gebruiken om bij een toevalsproces de kans op een bepaalde uitkomst of gebeurtenis te bepalen aan de hand van een diagram, combinatoriek, kansregels en simulatie.
kansbegrip, toevalsproces, uitkomst, gebeurtenis, diagram, combinatoriek, kansregels, simulatie

WI/C/V/2018/Domein E Statistiek en kansrekening
Kansverdelingen
Aangeven in welke situatie een toevalsvariabele een bepaalde kansverdeling bezit en van die verdeling de karakteristieken verwachtingswaarde en standaardafwijking hanteren.
toevalsvariabele, kansverdeling, verwachtingswaarde, standaardafwijking

WI/C/V/2018/Domein E Statistiek en kansrekening
Analyse
SubdomeinenInhoudenvwo cexameneenheden
VeranderingenStijgen of dalen vaststellen
Vaststellen op welke intervallen er sprake is van een constant, een stijgend of een dalend verloop van de grafiek van een functie.
interval, constant, stijgend, dalend

WI/C/V/2018/Domein D Veranderingen
De aard van stijgen of dalen vaststellen
Vaststellen of een stijging/daling toenemend of afnemend is.
stijgen, dalen, toenemen, afnemen

WI/C/V/2018/Domein D Veranderingen
Gemiddelde verandering berekenen
De gemiddelde verandering op een interval berekenen.
verandering, gemiddeld, interval

WI/C/V/2018/Domein D Veranderingen
Helling berekenen
Grafisch de helling van een grafiek in een punt bepalen.
helling, grafiek, grafisch

WI/C/V/2018/Domein D Veranderingen
Veranderings-gedrag van een bekend verband
Het veranderingsgedrag van bekende verbanden herkennen en beschrijven met behulp van hun grafieken, tabellen en formules.
veranderingsgedrag, verband, grafiek, tabel, formule

WI/C/V/2018/Domein D Veranderingen
Veranderings-gedrag van een verband
Het veranderingsgedrag van verbanden beschrijven op basis van een gegeven formule en dit in verband brengen met de probleemsituatie.
veranderingsgedrag, verband, formule

WI/C/V/2018/Domein D Veranderingen
Gemiddelde verandering interpreteren
De gemiddelde verandering op een interval interpreteren binnen een probleemsituatie.
verandering, gemiddeld, interval, interpreteren

WI/C/V/2018/Domein D Veranderingen
Hellingen vergelijken
De helling van grafieken in verschillende punten met elkaar vergelijken.
helling, grafiek, vergelijken

WI/C/V/2018/Domein D Veranderingen
Logisch redeneren
SubdomeinenInhoudenvwo cexameneenheden
Logisch redenerenOpbouw van een redenering doorzien
Aangeven hoe een redenering is opgebouwd uit redeneerstappen.
redenering, redeneerstappen

WI/C/V/2018/Domein F Logisch redeneren
Als-dan redeneringen hanteren
“als-dan” redeneringen verbinden met de “hier-uit-volgt” conclusie.
als-dan, hieruit volgt, conclusie

WI/C/V/2018/Domein F Logisch redeneren
Venndiagram lezen
Gegevens uit een Venn-diagram halen.
gegeven, Venndiagram

WI/C/V/2018/Domein F Logisch redeneren
Onderscheid in voorwaarden
Een onderscheid maken tussen een nodige en een voldoende voorwaarde.
voorwaarde, nodig, voldoende

WI/C/V/2018/Domein F Logisch redeneren
Redeneringen analyseren
De correctheid van redeneringen en daarbij horende conclusies, zoals gebruikt in het maatschappelijk debat, verifiëren en analyseren.
redenering, correct, conclusie, verifiëren, analyseren

WI/C/V/2018/Domein F Logisch redeneren
Voorbeelden en tegenvoorbeelden
Gebruik maken van voorbeelden als illustratie van een bewering en van een tegenvoorbeeld om een bewering te weerleggen.
voorbeeld, tegenvoorbeeld, bewering, weerleggen

WI/C/V/2018/Domein F Logisch redeneren
Contradictie en paradox herkennen
Een contradictie en een paradox herkennen en beschrijven.
contradictie, paradox

WI/C/V/2018/Domein F Logisch redeneren
Logische problemen oplossen
Verschillende representaties, zoals tabel en (Venn-)diagram, en logische symbolen gebruiken bij het analyseren en oplossen van logische problemen.
representatie, tabel, Venndiagram, logische symbolen, logisch probleem

WI/C/V/2018/Domein F Logisch redeneren