helphelp

Exameneenheden

( )

ExameneenheidInhoudenDomeinen

WI/C/V Domein A: Vaardigheden
Subdomein A1: Informatievaardigheden
1. De kandidaat kan, mede met behulp van ICT, informatie verwerven, selecteren, verwerken, beoordelen en presenteren.
Subdomein A2: Onderzoeksvaardigheden
2. De kandidaat kan een gegeven probleemsituatie inventariseren, vertalen in een wiskundig model, binnen dat model wiskundige oplostechnieken hanteren en de gevonden oplossingen betekenis geven in de context.
Subdomein A3: Technisch-instrumentele vaardigheden
3. De kandidaat kan bij raadplegen, verkennen en presenteren van wiskundige informatie en bij uitvoeren van wiskundige bewerkingen en redeneringen gebruik maken van toepassingen van ICT.
Subdomein A4: Oriëntatie op studie en beroep
4. De kandidaat kan een verband leggen tussen zijn wiskundige kennis, vaardigheden en belangstelling en de rol van wiskunde in vervolgstudies en de praktijk van verschillende beroepen.
Subdomein A5: Algebraïsche vaardigheden
5. De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende rekenkundige en algebraïsche vaardigheden en formules, heeft daar inzicht in en kan de bewerkingen uitvoeren met, maar ook zonder, gebruik van ICT-middelen zoals de grafische rekenmachine.

WI/C/V/Domein A Vaardigheden

Vaktaal

Probleem verbinden met wiskunde

Probleem vertalen naar wiskunde

Wiskunde herkennen en toepassen

Getallen

Getallen en variabelen

Tientallig stelsel

tientallig stelsel, natuurlijk getal

Relaties tussen getallen

getallenlijn

Natuurlijke getallen

deelbaar,
 even, oneven,
 veelvoud,
 deler,
 priemgetal

Vaktaal voor getallen

Schrijfwijze rationale getallen

rationaal,
 breuk, decimaal,
 teller, noemer,
 deelstreep

Irrationale getallen

reëel,
 irrationaal,
 π

Negatieve getallen

getalsysteem,
 geheel getal,
 positief, negatief,
 tegengesteld

Berekeningen

optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, worteltrekken, machtsverheffen, wortel, macht, kwadraat, grondtal, exponent

Voorrangsregels voor bewerkingen

haakjes,
  som, verschil,product, quotiënt

Berekenen en afronden

afronden

Berekenen en schatten

schatten

Berekenen en de rekenmachine

De wetenschappelijke notatie

wetenschappelijke notatie

Substitueren

substitueren

Rekenen met variabelen

Vaktaal algebra

Herleiden

expressie, herleiden, ontbinden,
 vereenvoudigen,
 gelijkwaardig met,
 term, factor,
 polynoom
Inzicht en handelen
Getallen

WI/C/V Domein Eg: Combinatoriek en kansrekening
Subdomein Eg1: Combinatoriek
10. De kandidaat kan bij telproblemen de situatie visualiseren met een schema, diagram en rooster en combinatorische berekeningen uitvoeren.
Subdomein Eg2: Kansen
11. De kandidaat kan toevalsexperimenten vertalen in een kansmodel, de begrippen onafhankelijke gebeurtenissen en voorwaardelijke kansen hanteren en kansen berekenen op basis van een kansexperiment en op basis van symmetrie en combinatoriek.
Subdomein Eg3: Rekenen met kansen
12. De kandidaat kan bij discrete toevalsvariabelen het begrip onafhankelijkheid hanteren, kansen berekenen met behulp van somregel, complementregel en productregel en van een discrete toevalsvariabele de verwachtingswaarde berekenen.
Subdomein Eg4: Speciale discrete verdelingen
13. De kandidaat kan vaststellen of een toevalsexperiment kan worden vertaald naar een uniforme discrete verdeling of een binomiale kansverdeling en binnen die verdelingen kansen en verwachtingen berekenen.

WI/C/V/Domein Eg Combinatoriek en kansrekening

Reflecteren en beoordelen

Oriëntatie op bewijzen

definitie,
 vermoeden,
 stelling,
 bewijs

Bewijsmethoden

ongerijmde, meetkundige plaats

Periodieke functies

Herleiden van goniometrische formules

somformules, verschilformules,
 formules van Simpson

Goniometrische vergelijkingen oplossen

periodiciteit

Afgeleide functies bepalen

Regels voor het differentiëren

somregel, verschilregel, productregel, quotiëntregel, kettingregel, samengestelde functie

Integralen berekenen

bepaalde integraal
 

Toepassingen van integralen

Riemannsom, afgelegde weg, zwaartepunt
Inzicht en handelen
Meten en meetkunde
Verbanden en formules
Analyse

WI/C/V Domein Bg: Functies en grafieken
Subdomein Bg1: Standaardfuncties
6. De kandidaat kan grafieken tekenen en herkennen van machtsfuncties, exponentiële functies en logaritmische functies en van die verschillende typen functies de karakteristieke eigenschappen benoemen.
Subdomein Bg2: Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
7. De kandidaat kan functievoorschriften opstellen en bewerken, de bijbehorende grafieken tekenen en vergelijkingen en ongelijkheden oplossen met behulp van numerieke, grafische en algebraïsche methoden.

WI/C/V/Domein Bg Functies en grafieken

Absolute waarde

absolute waarde

Merkwaardig product

merkwaardig
 product

Grafiek, tabel, formule of beschrijving

grafiek, tabel, (woord)formule, beschrijving, assenstelsel, coördinaten, afhankelijke variabele, onafhankelijke variabele, grootheid, eenheid, functie

Representatie kiezen

Som of verschil van verbanden

schakelen

Grafieken transformeren

verschuiven,
 translatie,
 vermenigvuldigen

Grafieken van exponentiële verbanden

inverse functie

Rekenregels machten en logaritmen

logaritme,
 het getal e,
 natuurlijke logaritme

Logaritmische schaalverdeling

Machtsfuncties

Toepassingen van het sinusmodel

radiaal,
 sinusmodel,
 eenparige cirkelbeweging,
 faseverschil,
 parameter-voorstelling,
 Lissajousfiguur

Substitueren en gelijkstellen

variabele,
 substitueren,
 gelijkstellen,
 vergelijking,
 oplossen

Ongelijkheden oplossen

ongelijkheid
Getallen
Verbanden en formules

WI/C/V Domein Ea: Grafen en matrices
Subdomein Ea1: Grafen
14. De kandidaat kan grafen tekenen bij een gegeven tekst, illustratie of matrix en een gegeven graaf interpreteren en omzetten in een geschikt type matrix.
Subdomein Ea2: Matrices
15. De kandidaat kan bij een context een passende matrixrepresentatie kiezen, matrixbewerkingen uitvoeren en gegeven of berekende matrices interpreteren.

WI/C/V/Domein Ea Grafen en matrices

Construeren en bewijzen

Bewijzen opstellen

onderlinge ligging
 

Constructies uitvoeren

gebied, normaal, voetpunt, bissectrice
Meten en meetkunde

WI/C/V Domein Cg: Discrete analyse
Subdomein Cg1: Veranderingen
8. De kandidaat kan het veranderingsgedrag van grafieken en functies relateren aan differentiequotiënten, toenamediagrammen en hellinggrafieken en daarbij een relatie leggen met contexten.
Subdomein Cg2: Rijen en recurrente betrekkingen
9. De kandidaat kan rekenkundige en meetkundige rijen herkennen, beschrijven en er berekeningen mee uitvoeren en werken met recurrente betrekkingen.

WI/C/V/Domein Cg Discrete analyse

Veranderingen

Toepassingen van differentie-quotiënten

extreem, maximum, minimum, interval, differentie, differentiequotiënt, koorde, stapgrootte, hellinggrafiek

Afgeleide functies

Gebruik van de afgeleide functie

raaklijn, buigpunt, snelheid, versnelling, optimaliseren
Analyse