helphelp

Tussendoelen

Natuurkunde ( havo vwo )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Materie25 leermiddelen
SubconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
Bouw van de materie4 leermiddelen
Fysische eigenschappen van stoffen toelichten

Moleculen als verzameling van aan elkaar gebonden atomen beschrijven en noemen van verschillen tussen moleculen en atomen

Soorten straling noemen en toepassingen beschrijven in medische context en het beschrijven van stralingsrisico's

Fysische eigenschappen van stoffen toelichten en uitleggen

Moleculen als verzameling van aan elkaar gebonden atomen beschrijven en noemen van verschillen tussen moleculen en atomen

Soorten straling noemen en toepassingen beschrijven in medische context en het beschrijven van stralingsrisico's

Stoffen en eigenschappen van stoffen13 leermiddelen
Een stof aan de hand van de fasen en faseovergangen herkennen en vergelijken en nagaan in welke fase een stof zich bevindt bij een bepaalde temperatuur

Beschrijven dat faseovergangen kunnen worden veroorzaakt door verwarmen of afkoelen

Pictogrammen begrijpen en etiketten lezen

Stoffen aan de hand van kleur, geur, oplosbaarheid in water, elektrische geleiding, dichtheid en geluidsnelheid vergelijken

Elektrische geleiding en isolatie in dagelijkse toepassingen beschrijven

Stoffen aan de hand van de dichtheid herkennen en massa en volume van een hoeveelheid stof omschrijven

Aan de hand van de dichtheid van stoffen uitleggen of voorwerpen zinken, zweven of drijven

Een stof voor een specifieke toepassing kiezen met behulp van gegevens over de eigenschappen warmtegeleiding en brandbaarheid

Een stof aan de hand van de fasen en faseovergangen herkennen en vergelijken en nagaan in welke fase een stof zich bevindt bij een bepaalde temperatuur

Beschrijven dat faseovergangen kunnen worden veroorzaakt door verwarmen of afkoelen

Pictogrammen begrijpen en etiketten lezen

Stoffen aan de hand van kleur, geur, oplosbaarheid in water, elektrische geleiding, dichtheid en geluidsnelheid vergelijken

Elektrische geleiding en isolatie in dagelijkse toepassingen beschrijven

Stoffen aan de hand van de dichtheid herkennen en massa en volume van een hoeveelheid stof omschrijven

Aan de hand van de dichtheid van stoffen uitleggen of voorwerpen zinken, zweven of drijven

Een stof voor een specifieke toepassing kiezen met behulp van gegevens over de eigenschappen warmtegeleiding en brandbaarheid

Energie60 leermiddelen
SubconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
Vormen van energie, energieomzetting, transport, opwekking, arbeid, rendement, vermogen
De diverse energiesoorten (bewegingsenergie, zwaarte-energie, kernenergie, elektrische energie, chemische energie, warmte) onderscheiden

Energieomzettingen beschrijven en met voorbeelden toelichten

Verschillende energiebronnen en manieren van energieopwekking en energieopslag beschrijven

Onderscheid maken tussen 'nuttige' energie en 'toegevoerde' energie

Met behulp van de energielabels voor diverse apparaten een keuze maken

Vermogen met energie en tijd beschrijven

Vermogen als product van spanning en stroomsterkte beschrijven

De diverse energiesoorten (bewegingsenergie, zwaarte-energie, kernenergie, elektrische energie, chemische energie, warmte) onderscheiden

Energieomzettingen beschrijven en met voorbeelden toelichten

Verschillende energiebronnen en manieren van energieopwekking en energieopslag beschrijven, en analyseren hoe deze energie gebruikt kan worden

Onderscheid maken tussen 'nuttige' energie en 'toegevoerde' energie en nagaan op welke manier energie 'nuttig' gebruikt kan worden

Met behulp van de energielabels voor diverse apparaten een keuze maken en deze ordenen

Vermogen met energie en tijd beschrijven

Vermogen als product van spanning en stroomsterkte beschrijven

Warmte, verbranding, thermodynamica
Manieren van warmtetransport (geleiding, stroming en straling) en isolatie beschrijven

Uitleggen welke ingrediënten nodig zijn voor verbranding, een keuze maken hoe geblust kan worden en een verband leggen tussen verbranding van stoffen en het milieu

Manieren van warmtetransport (geleiding, stroming en straling) en isolatie beschrijven

Uitleggen welke ingrediënten nodig zijn voor verbranding, een beargumenteerde keuze maken hoe geblust kan worden en een verband leggen tussen verbranding van stoffen en het milieu

Elektriciteit en magnetisme28 leermiddelen
Lading als drager/transporteur van energie herkennen

nvt

Stroomsterkte, spanning en weerstand beschrijven

Toepassingen van spanningsbronnen beschrijven

Verschillende soorten stroomkringen uitleggen

Het effect dat serie- en parallelschakelingen hebben op de stroomsterkte en spanning beschrijven

De grootte van de spanning en stroomsterkte in een eenvoudige schakeling berekenen

De V- en A-meter in een schakeling gebruiken

Veiligheidsmaatregelen in huisinstallaties herkennen

Het risico van elektrische stroom door het lichaam herkennen

De werking en het gebruik van magneten beschrijven

Transformatorgebruik in de context van huishoudelijke apparaten beschrijven

Zekering en aardlekschakelaar in de context van veiligheid beschrijven

Lading als drager/transporteur van energie herkennen

Lading op atomair niveau herkennen

Stroomsterkte, spanning en weerstand beschrijven

Toepassingen van spanningsbronnen beschrijven

Verschillende soorten stroomkringen uitleggen

Het effect dat serie- en parallelschakelingen hebben op de stroomsterkte en spanning beschrijven

De grootte van de spanning en stroomsterkte in een eenvoudige schakeling berekenen

De V- en A-meter in een schakeling gebruiken en uitleggen

Veiligheidsmaatregelen in huisinstallaties herkennen

Het risico van elektrische stroom door het lichaam herkennen en uitleggen hoe dit vermeden kan worden

De werking en het gebruik van magneten beschrijven

Transformatorgebruik in de context van huishoudelijke apparaten beschrijven

Zekering en aardlekschakelaar in de context van veiligheid beschrijven

Energie in de toekomst5 leermiddelen
Duurzame energiebronnen (zon, wind, water, biomassa) en conventionele energiebronnen (fossiele brandstoffen) beschrijven

De voor- en nadelen van verschillende energiebronnen beschrijven en daarbij een keuze maken

Duurzame energiebronnen (zon, wind, water, biomassa) en conventionele energiebronnen (fossiele brandstoffen) beschrijven en vergelijken

De voor- en nadelen van verschillende energiebronnen beschrijven en daarbij een keuze maken

Licht, geluid en straling
SubconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
Licht11 leermiddelen
Enkele directe en indirecte lichtbronnen noemen

Enkele eigenschappen van lichtstralen en lichtbundels noemen

Als licht van een uitgebreide lichtbron op een voorwerp valt de schaduw verklaren

Beschrijven dat licht naar de normaal toe breekt bij overgang van lucht naar een andere stof en van de normaal af bij overgang van stof naar lucht

Uitleggen dat van een voorwerp met een bolle lens een beeld gevormd kan worden

Toelichten dat wit licht in verschillende kleuren kan worden gebroken

Het ontstaan van een regenboog uitleggen

Beschrijven dat wit licht voor het menselijk oog samengesteld kan worden uit drie hoofdkleuren

Het maken van verschillende kleuren door het mengen van primaire lichtkleuren beschrijven

Enkele directe en indirecte lichtbronnen noemen

Enkele eigenschappen van lichtstralen en lichtbundels noemen

Als licht van een uitgebreide lichtbron op een voorwerp valt de schaduw verklaren

Beschrijven dat licht naar de normaal toe breekt bij overgang van lucht naar een andere stof en van de normaal af bij overgang van stof naar lucht

Uitleggen dat van een voorwerp met een bolle lens een beeld gevormd kan worden

Toelichten dat wit licht in verschillende kleuren kan worden gebroken

Het ontstaan van een regenboog uitleggen

Beschrijven dat wit licht voor het menselijk oog samengesteld kan worden uit drie hoofdkleuren

Het maken van verschillende kleuren door het mengen van primaire lichtkleuren beschrijven en voorspellen

EM-straling (niet zichtbaar)1 leermiddel
Enkele stralingsbronnen noemen(oa mobiele telefoon)

Verschillende soorten straling aan de hand van de golflengte herkennen

Enkele eigenschappen van straling bij verschillende diagnostische en medische toepassingen benoemen

Benoemen op welke manieren levende wezens beschermd kunnen worden tegen ongewenste effecten van straling

Enkele stralingsbronnen noemen(oa mobiele telefoon) en verschillen in straling herkennen aan golflengte/frequentie

Verschillende soorten straling aan de hand van de golflengte en frequentie herkennen

Enkele eigenschappen van straling bij verschillende diagnostische en medische toepassingen benoemen

Benoemen op welke manieren levende wezens beschermd kunnen worden tegen ongewenste effecten van straling en beargumenteren van de meest geschikte methode

Geluid4 leermiddelen
Geluidsbronnen herkennen

Herkennen dat geluid door trillingen wordt opgewekt en dat het geluid zich via golven met een bepaalde snelheid voortplant door een tussenstof

Toonhoogte, trillingstijd en frequentie in de grafische weergave van een trilling herkennen

De amplitude in de grafische weergave van een trilling herkennen

Bepalen wanneer er sprake is van geluidshinder en maatregelen tegen geluidshinder beschrijven

Geluidsbronnen herkennen

Herkennen en uitleggen dat geluid door trillingen wordt opgewekt en dat het geluid zich via golven met een bepaalde snelheid voortplant door een tussenstof

Tussen afstand, geluidssnelheid en tijd verband leggen en daarmee rekenen

Toonhoogte, trillingstijd en frequentie in de grafische weergave van een trilling herkennen en uitleggen

De amplitude in de grafische weergave van een trilling herkennen en uitleggen

Tussen frequentie en trillingstijd verband leggen Bepalen wanneer er sprake is van geluidshinder en maatregelen tegen geluidshinder beschrijven

Als de eigenschappen van geluidstrillingen veranderen voorspellen hoe dat zichtbaar is in een oscillogram

Kracht en beweging
SubconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
Kracht12 leermiddelen
Soorten krachten in verschillende contexten (zwaartekracht, wrijvingskracht, veerkracht, magnetische kracht, elektrische kracht, trekkracht, duwkracht, normaalkracht) herkennen

Het verschil tussen massa, zwaartekracht en gewicht uitleggen

Herkennen dat elk voorwerp een kracht nodig heeft tegen een verandering van snelheid in grootte en/of richting

De krachten die langs één lijn werken op een voorwerp onderscheiden en de resulterende kracht beschrijven

De druk als uitoefenende kracht op een oppervlak beschrijven (bijvoorbeeld spijker, ski, rupsbanden)

Soorten krachten in verschillende contexten (zwaartekracht, wrijvingskracht, veerkracht, magnetische kracht, elektrische kracht, trekkracht, duwkracht, normaalkracht) herkennen

Orde van grootte van krachten herleiden in een gegeven context

Het verschil tussen massa, zwaartekracht en gewicht uitleggen

Herkennen en uitleggen dat elk voorwerp een kracht nodig heeft tegen een verandering van snelheid in grootte en/of richting

De krachten die langs één lijn werken op een voorwerp onderscheiden en de resulterende kracht beschrijven

De druk als uitoefenende kracht op een oppervlak beschrijven (bijvoorbeeld spijker, ski, rupsbanden)

Beweging10 leermiddelen
Eenparige beweging, versnellen en vertragen onderscheiden

Dat versnelling een verandering van snelheid is, veroorzaakt door een permanent werkende kracht, herkennen en afleiden

Orde van grootte van snelheden kunnen herleiden in gegeven context

Een st- en een vt-diagram interpreteren

Eenparige beweging, versnellen en vertragen onderscheiden

Dat versnelling een verandering van snelheid is, veroorzaakt door een permanent werkende kracht, herkennen en afleiden

Orde van grootte van snelheden kunnen herleiden in gegeven context

Een st- en een vt-diagram interpreteren

Kracht en beweging bij mensen, verkeer, transport van goederen
Veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van letsel in het verkeer noemen en uitleggen

Verschillende veiligheidsaspecten in het verkeer onderscheiden

De gevolgen van krachten in het verkeer bij botsingen (vervormingen) noemen

Tussen reactieafstand en reactietijd verband leggen

Tussen snelheid, stopafstand, remweg en reactieafstand verband leggen

Veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van letsel in het verkeer noemen en uitleggen

Verschillende veiligheidsaspecten in het verkeer onderscheiden

De gevolgen van krachten in het verkeer bij botsingen (vervormingen) noemen

Tussen reactieafstand en reactietijd verband leggen

Tussen snelheid, stopafstand, remweg en reactieafstand verband leggen

Overbrenging, constructies en verbindingen2 leermiddelen
Krachtvergroting bij hefbomen en katrollen uitleggen en afleiden

In evenwichtssituaties de hefboomwet (F1r1=F2r2) toepassen

Krachtvergroting bij hefbomen en katrollen uitleggen en afleiden

In evenwichtssituaties de hefboomwet (F1r1=F2r2) toepassen

Ruimte34 leermiddelen
SubconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
Zonnestelsel
De positie van de aarde in ons zonnestelsel beschrijven

De positie van de aarde in het melkwegstelsel beschrijven

De opbouw van ons zonnestelsel uitleggen Gewichtloosheid beschrijven

De dimensies van het zonnestelsel toelichten

Natuurverschijnselen veroorzaakt door de beweging van de aarde om de zon en van de maan om de aarde uitleggen

De positie van de aarde in ons zonnestelsel beschrijven

De positie van de aarde in het melkwegstelsel beschrijven

De opbouw van ons zonnestelsel uitleggen Gewichtloosheid beschrijven

De dimensies van het zonnestelsel toelichten

Natuurverschijnselen veroorzaakt door de beweging van de aarde om de zon en van de maan om de aarde uitleggen