helphelp

Tussendoelen

Engels ( havo vwo )

In de tussendoelen zijn vaardigheden (in zwart) en tekstkenmerken (in blauw) opgenomen. De tekstkenmerken verschiilen per vaardigheid en opleiding. Voor alle can-do statements zijn de tekstkenmerken relevant.

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Gesprekken voeren231 leermiddelen
SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen tussendoelen ontwikkeld. Deze nog niet wettelijk vastgestelde tussendoelen worden op verzoek van het Ministerie van OCW toch alvast openbaar gemaakt om het onderwijsveld de gelegenheid te geven om het onderwijsaanbod en methodes op de tussendoelen aan te passen en hier ervaringen mee op te doen.
-Contexten en tekstkenmerkenhavovwokerndoelen onderbouw
TekstkenmerkenOnderwerp
De onderwerpen zijn alledaags en vertrouwd en vallen binnen de persoonlijke belangstelling

De onderwerpen zijn alledaags en vertrouwd en vallen binnen de persoonlijke belangstelling, of hebben betrekking op eigen werk of opleiding.

Woordenschat en woordgebruik
De woordenschat is meestal toereikend om onvoorbereid deel te nemen aan gesprekken over alledaagse onderwerpen en over actuele gebeurtenissen, eventueel met omschrijvingen.

De woordenschat is toereikend om onvoorbereid deel te nemen aan gesprekken over alledaagse onderwerpen en over actuele gebeurtenissen, eventueel met omschrijvingen.

Grammaticale correctheid
Correct gebruik van eenvoudige constructies die horen bij voorspelbare situaties. Frequente routines en patronen bevatten nog systematische fouten

Correct gebruik van eenvoudige constructies die horen bij voorspelbare situaties

Redelijk accuraat gebruik van frequente routines en patronen die horen bij voorspelbare situaties

Interactie
Initiatief om eenvoudige korte sociale gesprekken gaande te houden.

Kan een eenvoudig face-to-face gesprek over bekende onderwerpen waarvoor persoonlijke interesse bestaat, beginnen, voeren en afsluiten. Kan gedeeltelijk herhalen wat iemand gezegd heeft.

Vloeiendheid
Is redelijk goed te volgen in korte sociale gesprekken, hoewel er nog pauzes, valse starts en herformuleringen kunnen voorkomen.

Is goed te volgen in sociale gesprekken, hoewel in langere stukken tekst pauzes kunnen voorkomen om na te denken en fouten te herstellen.

Coherentie
Groepen woorden en series van korte, eenvoudige afzonderlijke elementen zijn verbonden, maar vormen nog niet altijd een samenhangende tekst of samenhangend verhaal.

Series van korte, eenvoudige afzonderlijke elementen zijn verbonden tot een samenhangende tekst of een samenhangend verhaal.

Uitspraak
De uitspraak is duidelijk verstaanbaar, ondanks een hoorbaar accent. Luisteraars zullen af en toe om herhaling moeten vragen omdat de uitspraak van een aantal woorden het begrip in de weg staat.

De uitspraak is duidelijk verstaanbaar, zelfs met een accent en met af en toe een verkeerd uitgesproken woord.

Compenserende strategieën
Kan een woord omschrijven als hij/zij zelf niet op het woord kan komen, eventueel gebruikmakend van gebaren en mimiek. Kan gebruikmaken van een overkoepelend begrip ('tool' voor 'screwdriver'). Kan herhalen wat de ander gezegd heeft om (denk)tijd te winnen.

Kan een woord omschrijven als hij/zij zelf niet op het woord kan komen, eventueel gebruikmakend van gebaren en mimiek. Kan gebruikmaken van een overkoepelend begrip ('tool' voor 'screwdriver'). Kan herhalen wat de ander gezegd heeft om (denk)tijd te winnen.

Bijeenkomsten en vergaderingen3 leermiddelenDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
In beperkte mate deelnemen aan routinematige groepsdiscussies over praktische zaken, om een voorstel te doen of een standpunt over te brengen
10.1 In beperkte mate deelnemen aan routinematige groepsdiscussies over praktische zaken, om een voorstel te doen of een standpunt over te brengen

In beperkte mate deelnemen aan routinematige groepsdiscussies over praktische zaken, om een voorstel te doen of een standpunt over te brengen
10.1 In beperkte mate deelnemen aan routinematige groepsdiscussies over praktische zaken, om een voorstel te doen of een standpunt over te brengen

VO 12, VO 15, VO 16, VO 18
Informatie uitwisselen15 leermiddelenDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Eenvoudige feitelijke informatie achterhalen en doorgeven
12.1 Eenvoudige feitelijke informatie achterhalen en doorgeven

Meer gedetailleerde informatie achterhalen
12.2 Meer gedetailleerde informatie achterhalen

In gesprekken informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen
12.3 In gesprekken informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen

Meer gedetailleerde aanwijzingen vragen en ze opvolgen
12.4 Meer gedetailleerde aanwijzingen vragen en ze opvolgen

In beperkte mate initiatieven nemen in een vraaggesprek
12.5 In beperkte mate initiatieven nemen in een vraaggesprek

Telefonische informatie opvragen of doorgeven
12.6 Telefonische informatie opvragen of doorgeven

Eenvoudige feitelijke informatie achterhalen en doorgeven
12.1 Eenvoudige feitelijke informatie achterhalen en doorgeven

Meer gedetailleerde informatie achterhalen
12.2 Meer gedetailleerde informatie achterhalen

In gesprekken informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen
12.3 In gesprekken informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen

Meer gedetailleerde aanwijzingen vragen en ze opvolgen
12.4 Meer gedetailleerde aanwijzingen vragen en ze opvolgen

In beperkte mate initiatieven nemen in een vraaggesprek
12.5 In beperkte mate initiatieven nemen in een vraaggesprek

Telefonische informatie opvragen of doorgeven
12.6 Telefonische informatie opvragen of doorgeven

VO 12, VO 15, VO 16, VO 18
Informele gesprekken2 leermiddelenDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Gevoelens uiten en op gevoelens van anderen reageren
9.1  Gevoelens uiten en op gevoelens van anderen reageren

Persoonlijke standpunten, commentaar en meningen geven over onderwerpen binnen de eigen belevingssfeer
9.2  Persoonlijke standpunten, commentaar en meningen geven over onderwerpen binnen de eigen belevingssfeer

Gevoelens uiten en op gevoelens van anderen reageren
9.1  Gevoelens uiten en op gevoelens van anderen reageren

Persoonlijke standpunten, commentaar en meningen geven over onderwerpen binnen de eigen belevingssfeer
9.2  Persoonlijke standpunten, commentaar en meningen geven over onderwerpen binnen de eigen belevingssfeer

VO 12, VO 15, VO 16, VO 18
Zaken regelenDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Zijn/haar mening geven en voorstellen doen voor het oplossen van problemen en het nemen van praktische beslissingen
11.1 Zijn/haar mening geven en voorstellen doen voor het oplossen van problemen en het nemen van praktische beslissingen

Zich redden in minder routinematige situaties, zoals het terugbrengen van een aankoop naar een winkel
11.2 Zich redden in minder routinematige situaties, zoals het terugbrengen van een aankoop naar een winkel

Een klacht uiten, aannemen en doorgeven
11.3 Een klacht uiten, aannemen en doorgeven

Overweg met voorspelbare situaties die zich kunnen voordoen tijdens een reis
11.4 Overweg met voorspelbare situaties die zich kunnen voordoen tijdens een reis

Zijn/haar mening geven en voorstellen doen voor het oplossen van problemen en het nemen van praktische beslissingen
11.1 Zijn/haar mening geven en voorstellen doen voor het oplossen van problemen en het nemen van praktische beslissingen

Zich redden in minder routinematige situaties, zoals het terugbrengen van een aankoop naar een winkel
11.2 Zich redden in minder routinematige situaties, zoals het terugbrengen van een aankoop naar een winkel

Een klacht uiten, aannemen en doorgeven
11.3 Een klacht uiten, aannemen en doorgeven

Overweg met voorspelbare situaties die zich kunnen voordoen tijdens een reis
11.4 Overweg met voorspelbare situaties die zich kunnen voordoen tijdens een reis

VO 12, VO 15, VO 16, VO 18
Kijken en luisteren48 leermiddelen
SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen tussendoelen ontwikkeld. Deze nog niet wettelijk vastgestelde tussendoelen worden op verzoek van het Ministerie van OCW toch alvast openbaar gemaakt om het onderwijsveld de gelegenheid te geven om het onderwijsaanbod en methodes op de tussendoelen aan te passen en hier ervaringen mee op te doen.
In de eerder ontwikkelde tussendoelen is "Luisteren" als vakkern opgenomen. Voor deze doorlopende leerlijn is gekozen voor "Kijken en luisteren"
-Contexten en tekstkenmerkenhavovwokerndoelen onderbouw
TekstkenmerkenOnderwerp
Teksten hebben betrekking op vertrouwde onderwerpen, op actuele thema's of gaan over zaken van persoonlijk belang.

Teksten hebben betrekking op vertrouwde onderwerpen uit het eigen interessegebied of op actualiteiten.

Woordgebruik en zinsbouw
Het taalgebruik is eenvoudig.

Binnen vertrouwde onderwerpen van persoonlijk belang wordt complexer taalgebruik begrepen.

Het taalgebruik is eenvoudig.

Binnen het eigen interessegebied wordt complexer taalgebruik begrepen.

Tempo en articulatie
De spreker spreekt duidelijk en in een rustig tot normaal tempo.

Het spreektempo is normaal. De spreker spreekt duidelijk gearticuleerde standaardtaal.

Tekstlengte
Teksten zijn over het algemeen kort, maar kunnen soms ook iets langer zijn.

Teksten zijn niet al te lang.

Signalen herkennen en interpreteren
Kan redelijk de betekenis van onbekende woorden over vertrouwde en alledaagse onderwerpen, over actuele zaken en zaken van persoonlijk belang afleiden uit de context.

Kan de betekenis van onbekende woorden over onderwerpen die gerelateerd zijn aan zijn/haar interesses bepalen uit de context.

Kan de betekenis van zo nu en dan voorkomende onbekende woorden afleiden uit de context en de betekenis van zinnen herleiden, op voorwaarde dat het besproken onderwerp bekend is.

Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan1 leermiddelDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
De hoofdpunten volgen van gesprekken over een voor hem/haar interessant onderwerp
1.1 De hoofdpunten volgen van gesprekken over een voor hem/haar interessant onderwerp

De hoofdlijnen volgen van discussies over actuele en vertrouwde thema's
1.2 De hoofdlijnen volgen van discussies over actuele en vertrouwde thema's

De hoofdpunten volgen van gesprekken over een voor hem/haar interessant onderwerp
1.1 De hoofdpunten volgen van gesprekken over een voor hem/haar interessant onderwerp

De hoofdlijnen volgen van discussies over actuele en vertrouwde thema's
1.2 De hoofdlijnen volgen van discussies over actuele en vertrouwde thema's

VO 11, VO 12, VO 13, VO 14, VO 18
Luisteren als lid van een live publiek3 leermiddelenDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Een beschrijving begrijpen van iets wat vertrouwd is of wat hem/haar persoonlijk interesseert
2.1 Een beschrijving begrijpen van iets wat vertrouwd is of wat hem/haar persoonlijk interesseert

Hoofdpunten begrijpen in korte praatjes over vertrouwde onderwerpen
2.2 Hoofdpunten begrijpen in korte praatjes over vertrouwde onderwerpen

Een beschrijving begrijpen van iets wat vertrouwd is of wat hem/haar persoonlijk interesseert
2.1 Een beschrijving begrijpen van iets wat vertrouwd is of wat hem/haar persoonlijk interesseert

Hoofdpunten begrijpen in korte praatjes over vertrouwde onderwerpen
2.2 Hoofdpunten begrijpen in korte praatjes over vertrouwde onderwerpen

VO 11, VO 12, VO 13, VO 14, VO 18
Luisteren naar aankondigingen en instructies1 leermiddelDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Eenvoudige, duidelijke informatie van algemene aard begrijpen
3.1 Eenvoudige, duidelijke informatie van algemene aard begrijpen

Concrete aanwijzingen en opdrachten begrijpen
3.2 Concrete aanwijzingen en opdrachten begrijpen

Eenvoudige technische informatie begrijpen zoals de uitleg van de werking van een apparaat
3.3 Eenvoudige technische informatie begrijpen zoals de uitleg van de werking van een apparaat

Eenvoudige, duidelijke informatie van algemene aard begrijpen
3.1 Eenvoudige, duidelijke informatie van algemene aard begrijpen

Concrete aanwijzingen en opdrachten begrijpen
3.2 Concrete aanwijzingen en opdrachten begrijpen

Eenvoudige technische informatie begrijpen zoals de uitleg van de werking van een apparaat
3.3 Eenvoudige technische informatie begrijpen zoals de uitleg van de werking van een apparaat

VO 11, VO 12, VO 13, VO 14, VO 18
Luisteren naar tv, video- en geluidsopnames8 leermiddelenDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Hoofdpunten begrijpen in radioprogramma’s als er eenvoudig, langzaam en duidelijk gesproken wordt
4.1 Hoofdpunten begrijpen in radioprogramma’s als er eenvoudig, langzaam en duidelijk gesproken wordt

Belangrijke details begrijpen in tv-programma's over vertrouwde onderwerpen als er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt
4.2 Belangrijke details begrijpen in tv-programma's over vertrouwde onderwerpen als er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt

De handeling en het verloop van de gebeurtenissen in films volgen als het verhaal door beeld en actie duidelijk wordt en de taal niet te moeilijk is
4.3 De handeling en het verloop van de gebeurtenissen in films volgen als het verhaal door beeld en actie duidelijk wordt en de taal niet te moeilijk is

Hoofdpunten begrijpen in radioprogramma’s als er eenvoudig, langzaam en duidelijk gesproken wordt
4.1 Hoofdpunten begrijpen in radioprogramma’s als er eenvoudig, langzaam en duidelijk gesproken wordt

Belangrijke details begrijpen in tv-programma's over vertrouwde onderwerpen als er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt
4.2 Belangrijke details begrijpen in tv-programma's over vertrouwde onderwerpen als er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt

De handeling en het verloop van de gebeurtenissen in films volgen als het verhaal door beeld en actie duidelijk wordt en de taal niet te moeilijk is
4.3 De handeling en het verloop van de gebeurtenissen in films volgen als het verhaal door beeld en actie duidelijk wordt en de taal niet te moeilijk is

VO 11, VO 12, VO 13, VO 14, VO 18
Lezen196 leermiddelen
SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen tussendoelen ontwikkeld. Deze nog niet wettelijk vastgestelde tussendoelen worden op verzoek van het Ministerie van OCW toch alvast openbaar gemaakt om het onderwijsveld de gelegenheid te geven om het onderwijsaanbod en methodes op de tussendoelen aan te passen en hier ervaringen mee op te doen.
-Contexten en tekstkenmerkenhavovwokerndoelen onderbouw
TekstkenmerkenOnderwerp
Teksten hebben betrekking op vertrouwde en bekende onderwerpen.

Teksten hebben betrekking op vertrouwde en bekende onderwerpen of op onderwerpen uit zijn/haar interessegebied.

Woordgebruik en zinsbouw
Frequente en alledaagse woorden, eenvoudige zinsbouw.

Alledaagse woorden, eenvoudige zinsbouw.

Tekstindeling
Teksten zijn goed gestructureerd.

Teksten zijn goed gestructureerd.

Tekstlengte
Teksten kunnen langer zijn.

Teksten kunnen langer zijn.

Signalen herkennen en interpreteren
Kan uit de context de betekenis van onbekende woorden over onderwerpen die vertrouwd en bekend zijn, redelijk afleide

Tekstkenmerken

Kan uit de context de betekenis van onbekende woorden over onderwerpen die gerelateerd zijn aan zijn/haar interesses afleiden.

Kan de betekenis van zo nu en dan voorkomende onbekende woorden afleiden uit de context en de betekenis van zinnen herleiden, op voorwaarde dat het besproken onderwerp bekend is.

Correspondentie lezen1 leermiddelDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Persoonlijke brieven, e-mails en vormen van sociale media voldoende begrijpen om met iemand te kunnen corresponderen
5.1 Persoonlijke brieven, e-mails en vormen van sociale media voldoende begrijpen om met iemand te kunnen corresponderen

Een eenvoudige formele brief of e-mail voldoende begrijpen om adequaat te kunnen reageren
5.2 Een eenvoudige formele brief of e-mail voldoende begrijpen om adequaat te kunnen reageren

Persoonlijke brieven, e-mails en vormen van sociale media voldoende begrijpen om met iemand te kunnen corresponderen
5.1 Persoonlijke brieven, e-mails en vormen van sociale media voldoende begrijpen om met iemand te kunnen corresponderen

Een eenvoudige formele brief of e-mail voldoende begrijpen om adequaat te kunnen reageren
5.2 Een eenvoudige formele brief of e-mail voldoende begrijpen om adequaat te kunnen reageren

VO 12, VO 13, VO 14, VO 18
Instructies lezen1 leermiddelDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Duidelijk geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen
8.1 Duidelijk geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen

Duidelijk geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen
8.1 Duidelijk geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen

VO 12, VO 13, VO 14, VO 18
Lezen om informatie op te doen15 leermiddelenDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen
7.1 Belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen

Het hoofdthema en de belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten op internet of in andere media
7.2 Het hoofdthema en de belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten op internet of in andere media

Eenvoudige jeugdliteratuur lezen
7.3 Eenvoudige jeugdliteratuur lezen

Belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen
7.1 Belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen

Het hoofdthema en de belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten op internet of in andere media
7.2 Het hoofdthema en de belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten op internet of in andere media

Eenvoudige jeugdliteratuur lezen
7.3 Eenvoudige jeugdliteratuur lezen

VO 12, VO 13, VO 14, VO 18
Oriënterend lezen5 leermiddelenDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële documenten op internet of in andere media
6.1 Relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële documenten op internet of in andere media

In langere teksten op internet of in andere media informatie zoeken over thema's binnen het eigen interessegebied
6.2 In langere teksten op internet of in andere media informatie zoeken over thema's binnen het eigen interessegebied

Relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële documenten op internet of in andere media
6.1 Relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële documenten op internet of in andere media

In langere teksten op internet of in andere media informatie zoeken over thema's binnen het eigen interessegebied
6.2 In langere teksten op internet of in andere media informatie zoeken over thema's binnen het eigen interessegebied

VO 12, VO 13, VO 14, VO 18
Schrijven257 leermiddelen
SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen tussendoelen ontwikkeld. Deze nog niet wettelijk vastgestelde tussendoelen worden op verzoek van het Ministerie van OCW toch alvast openbaar gemaakt om het onderwijsveld de gelegenheid te geven om het onderwijsaanbod en methodes op de tussendoelen aan te passen en hier ervaringen mee op te doen.
-Contexten en tekstkenmerkenhavovwokerndoelen onderbouw
TekstkenmerkenOnderwerp
De teksten gaan over vertrouwde onderwerpen uit de leefwereld van de schrijver of over eenvoudige alledaagse zaken.

De teksten gaan over vertrouwde onderwerpen uit de leefwereld van de schrijver of over alledaagse zaken.

Woordenschat en woordgebruik
De woordenschat is meestal toereikend om over alledaagse onderwerpen binnen de eigen leefwereld te schrijven, eventueel met behulp van omschrijvingen.

De woordenschat is toereikend om over vertrouwde onderwerpen en actuele gebeurtenissen te schrijven, eventueel met behulp van omschrijvingen.

Grammaticale correctheid
Correct gebruik van eenvoudige constructies die horen bij voorspelbare situaties.

Frequente routines en patronen bevatten nog systematische fouten

Correct gebruik van eenvoudige constructies die horen bij voorspelbare situaties.

Redelijk accuraat gebruik van frequente routines en patronen die horen bij voorspelbare situaties.

Spelling en interpunctie
Tekst is niet altijd samenhangend, maar over het algemeen als geheel begrijpelijk.

Spelling, interpunctie en lay-out zijn niet altijd accuraat genoeg om te kunnen volgen.

Tekst is over het algemeen als geheel begrijpelijk.

Spelling, interpunctie en lay-out zijn in de meeste gevallen accuraat genoeg om te kunnen volgen.

Coherentie
Groepen woorden en series van korte, eenvoudige afzonderlijke elementen zijn verbonden, maar vormen nog niet altijd een samenhangende tekst of een samenhangend verhaal.

Een serie van korte, eenvoudige afzonderlijke elementen is verbonden tot een samenhangende tekst of een samenhangend verhaal.

Compenserende strategieën
Kan gebruikmaken van een woordenboek en de spelling- en grammaticacontrole van een tekstverwerkingsprogramma.

Kan gebruikmaken van een woordenboek en de spelling- en grammaticacontrole van een tekstverwerkingsprogramma.

Aantekeningen, berichten, formulieren4 leermiddelenDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Formulieren waarin wat meer informatie gevraagd wordt, gedetailleerd invullen
16.1 Formulieren waarin wat meer informatie gevraagd wordt, gedetailleerd invullen

Telefonische boodschappen opschrijven en doorgeven
16.2 Telefonische boodschappen opschrijven en doorgeven

Memo's maken waarin eenvoudige informatie wordt doorgegeven aan mensen in de directe omgeving
16.3 Memo's maken waarin eenvoudige informatie wordt doorgegeven aan mensen in de directe omgeving

Een korte, eenvoudige advertentie opstellen
16.4 Een korte, eenvoudige advertentie opstellen

Formulieren waarin wat meer informatie gevraagd wordt, gedetailleerd invullen
16.1 Formulieren waarin wat meer informatie gevraagd wordt, gedetailleerd invullen

Telefonische boodschappen opschrijven en doorgeven
16.2 Telefonische boodschappen opschrijven en doorgeven

Memo's maken waarin eenvoudige informatie wordt doorgegeven aan mensen in de directe omgeving
16.3 Memo's maken waarin eenvoudige informatie wordt doorgegeven aan mensen in de directe omgeving

Een korte, eenvoudige advertentie opstellen
16.4 Een korte, eenvoudige advertentie opstellen

VO 12, VO 17, VO 18
Correspondentie3 leermiddelenDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Fitelijke zaken beschrijven en nieuwtjes uitwisselen via brieven, e-mails of via andere vormen van sociale media
15.1 Fitelijke zaken beschrijven en nieuwtjes uitwisselen via brieven, e-mails of via andere vormen van sociale media

Over persoonlijke zaken schrijven via brieven, e-mails of via andere vormen van sociale media
15.2 Over persoonlijke zaken schrijven via brieven, e-mails of via andere vormen van sociale media

Eenvoudige brieven schrijven aan instanties en zakelijke contacten
15.3 Eenvoudige brieven schrijven aan instanties en zakelijke contacten

Op advertenties reageren
15.4 Op advertenties reageren

Deelnemen aan discussies over bekende thema's of over thema's uit het interessegebied via sociale media zoals internet
15.5 Deelnemen aan discussies over bekende thema's of over thema's uit het interessegebied via sociale media zoals internet

Feitelijke zaken beschrijven en nieuwtjes uitwisselen via brieven, e-mails of via andere vormen van sociale media
15.1 Feitelijke zaken beschrijven en nieuwtjes uitwisselen via brieven, e-mails of via andere vormen van sociale media

Over persoonlijke zaken schrijven via brieven, e-mails of via andere vormen van sociale media
15.2 Over persoonlijke zaken schrijven via brieven, e-mails of via andere vormen van sociale media

Eenvoudige brieven schrijven aan instanties en zakelijke contacten
15.3 Eenvoudige brieven schrijven aan instanties en zakelijke contacten

Op advertenties reageren
15.4 Op advertenties reageren

Deelnemen aan discussies over bekende thema's of over thema's uit het interessegebied via sociale media zoals internet
15.5 Deelnemen aan discussies over bekende thema's of over thema's uit het interessegebied via sociale media zoals internet

VO 12, VO 17, VO 18
Verslagen en rapporten3 leermiddelenDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Een kort, eenvoudig verslag schrijven volgens een vast format
17.1 Een kort, eenvoudig verslag schrijven volgens een vast format

Feitelijke informatie over vertrouwde onderwerpen samenvatten en becommentariëren
17.2 Feitelijke informatie over vertrouwde onderwerpen samenvatten en becommentariëren

De informatie die hij/zij belangrijk acht, duidelijk opschrijven
17.3 De informatie die hij/zij belangrijk acht, duidelijk opschrijven

Een kort, eenvoudig verslag schrijven volgens een vast format
17.1 Een kort, eenvoudig verslag schrijven volgens een vast format

Feitelijke informatie over vertrouwde onderwerpen samenvatten en becommentariëren
17.2 Feitelijke informatie over vertrouwde onderwerpen samenvatten en becommentariëren

De informatie die hij/zij belangrijk acht, duidelijk opschrijven
17.3 De informatie die hij/zij belangrijk acht, duidelijk opschrijven

VO 12, VO 17, VO 18
Vrij schrijven17 leermiddelenDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Gedetailleerde beschrijvingen geven van bekende onderwerpen binnen het eigen interessegebied
18.1 Gedetailleerde beschrijvingen geven van bekende onderwerpen binnen het eigen interessegebied

Verslag doen van ervaringen en daarbij gevoelens en reacties op gebeurtenissen beschrijven
18.2 Verslag doen van ervaringen en daarbij gevoelens en reacties op gebeurtenissen beschrijven

Een eenvoudig verhaaltje of opstel schrijven over een onderwerp dat hem/haar interesseert
18.3 Een eenvoudig verhaaltje of opstel schrijven over een onderwerp dat hem/haar interesseert

Gedetailleerde beschrijvingen geven van bekende onderwerpen binnen het eigen interessegebied
18.1 Gedetailleerde beschrijvingen geven van bekende onderwerpen binnen het eigen interessegebied

Verslag doen van ervaringen en daarbij gevoelens en reacties op gebeurtenissen beschrijven
18.2 Verslag doen van ervaringen en daarbij gevoelens en reacties op gebeurtenissen beschrijven

Een eenvoudig verhaaltje of opstel schrijven over een onderwerp dat hem/haar interesseert
18.3 Een eenvoudig verhaaltje of opstel schrijven over een onderwerp dat hem/haar interesseert

VO 12, VO 17, VO 18
Spreken244 leermiddelen
SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen tussendoelen ontwikkeld. Deze nog niet wettelijk vastgestelde tussendoelen worden op verzoek van het Ministerie van OCW toch alvast openbaar gemaakt om het onderwijsveld de gelegenheid te geven om het onderwijsaanbod en methodes op de tussendoelen aan te passen en hier ervaringen mee op te doen.
-Contexten en tekstkenmerkenhavovwokerndoelen onderbouw
TekstkenmerkenOnderwerp
De onderwerpen zijn alledaags en vertrouwd en vallen binnen de persoonlijke belangstelling of hebben betrekking op het dagelijks leven.

De onderwerpen zijn alledaags en vertrouwd en vallen binnen de persoonlijke belangstelling of hebben betrekking op het dagelijks leven, eigen werk of opleiding.

Woordenschat en woordgebruik
De woordenschat is meestal toereikend om onvoorbereid deel te nemen aan gesprekken over alledaagse onderwerpen en over actuele gebeurtenissen, eventueel met omschrijvingen.

De woordenschat is toereikend om onvoorbereid deel te nemen aan gesprekken over alledaagse onderwerpen en over actuele gebeurtenissen, eventueel met omschrijvingen.

Grammaticale correctheid
Correct gebruik van eenvoudige constructies die horen bij voorspelbare situaties.

Frequente routines en patronen bevatten nog systematische fouten.

Correct gebruik van eenvoudige constructies die horen bij voorspelbare situaties.

Redelijk accuraat gebruik van frequente routines en patronen die horen bij voorspelbare situaties.

Vloeiendheid
Is redelijk goed te volgen in korte monologen en presentaties, hoewel er nog pauzes, valse starts en herformuleringen zijn.

Is goed te volgen in monologen en presentaties, hoewel in langere stukken tekst pauzes kunnen voorkomen om na te denken en fouten te herstellen.

Coherentie
Groepen woorden en series van korte, eenvoudige afzonderlijke elementen zijn verbonden, maar vormen nog niet altijd een samenhangende tekst of een samenhangend verhaal.

Series van korte, eenvoudige afzonderlijke elementen zijn verbonden tot een samenhangende lineaire reeks van punten.

Uitspraak
De uitspraak is duidelijk verstaanbaar, ondanks een hoorbaar accent. Luisteraars zullen af en toe om herhaling moeten vragen omdat de uitspraak van een aantal woorden het begrip in de weg staat.

De uitspraak is duidelijk verstaanbaar, zelfs met een accent en met af en toe een verkeerd uitgesproken woord.

Compenserende strategieën
Kan een woord omschrijven als hij/zij zelf niet op het woord kan komen, eventueel gebruikmakend van gebaren en mimiek. Kan gebruikmaken van een overkoepelend begrip ('tool' voor 'screwdriver'). Kan tijdens de voorbereiding gebruikmaken van bronnen zoals een woordenboek en internet."
 
 

Kan een woord omschrijven als hij/zij zelf niet op het woord kan komen, eventueel gebruikmakend van gebaren en mimiek. Kan gebruikmaken van een overkoepelend begrip ('tool' voor 'screwdriver'). Kan tijdens de voorbereiding gebruikmaken van bronnen zoals een woordenboek en internet.

Een publiek toesprekenDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
In alledaagse of vertrouwde situaties duidelijke mededelingen en aankondigingen doen aan een groep
14.1 In alledaagse of vertrouwde situaties duidelijke mededelingen en aankondigingen doen aan een groep

Een eenvoudige presentatie of spreekbeurt houden
14.2 Een eenvoudige presentatie of spreekbeurt houden

In alledaagse of vertrouwde situaties duidelijke mededelingen en aankondigingen doen aan een groep
14.1 In alledaagse of vertrouwde situaties duidelijke mededelingen en aankondigingen doen aan een groep

Een eenvoudige presentatie of spreekbeurt houden
14.2 Een eenvoudige presentatie of spreekbeurt houden

VO 12, VO 15, VO 18
Monologen4 leermiddelenDagelijks leven. Publieke sector.
Dagelijks leven: persoonlijke identificatie, huis, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, toekomstambities, bijbaantjes en actualiteiten.
Publieke domein: amusement, reizen, winkelen, gebruikmaken van openbare gelegenheden en publieke diensten.
Een eenvoudige beschrijving geven van vertrouwde zaken binnen het eigen interessegebied
13.1 Een eenvoudige beschrijving geven van vertrouwde zaken binnen het eigen interessegebied

Met enig detail verslag doen van ervaringen, en meningen en reacties beschrijven
13.2 Met enig detail verslag doen van ervaringen, en meningen en reacties beschrijven

Echte of verzonnen gebeurtenissen beschrijven en verhalen vertellen
13.3 Echte of verzonnen gebeurtenissen beschrijven en verhalen vertellen

Vertellen over zijn/haar dromen, verwachtingen en ambities
13.4 Vertellen over zijn/haar dromen, verwachtingen en ambities

Naar aanleiding van zijn/haar monoloog desgewenst zaken uitleggen en toelichten
13.5 Naar aanleiding van zijn/haar monoloog desgewenst zaken uitleggen en toelichten

Een eenvoudige beschrijving geven van vertrouwde zaken binnen het eigen interessegebied
13.1 Een eenvoudige beschrijving geven van vertrouwde zaken binnen het eigen interessegebied

Met enig detail verslag doen van ervaringen, en meningen en reacties beschrijven
13.2 Met enig detail verslag doen van ervaringen, en meningen en reacties beschrijven

Echte of verzonnen gebeurtenissen beschrijven en verhalen vertellen
13.3 Echte of verzonnen gebeurtenissen beschrijven en verhalen vertellen

Vertellen over zijn/haar dromen, verwachtingen en ambities
13.4 Vertellen over zijn/haar dromen, verwachtingen en ambities

Naar aanleiding van zijn/haar monoloog desgewenst zaken uitleggen en toelichten
13.5 Naar aanleiding van zijn/haar monoloog desgewenst zaken uitleggen en toelichten

VO 12, VO 15, VO 18