helphelp

Tussendoelen

Scheikunde ( havo vwo )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Materie
SubconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
Mengsels en zuivere stoffenMengsels en zuivere stoffen
Beschrijven dat de meeste stoffen bestaan uit moleculen

Benoemen dat mengsels zijn opgebouwd uit meerdere soorten moleculen of atomen en daardoor te scheiden zijn in zuivere stoffen

n.v.t.VO 29, VO 31, VO 32
Mengen en scheidenMengen en scheiden
Onderscheiden van soorten mengsels en kenmerken omschrijven: oplossingen, suspensies, emulsies en legeringen/alliages, hierbij gebruik maken van deeltjesmodellen

Voorbeelden geven van scheidingsmethodes in de chemie en in het dagelijks leven (bv koffie zetten)

n.v.t.VO 29, VO 31, VO 32
Element en verbinding18 leermiddelenElement en verbinding
De twee betekenissen van element beschrijven (‘atoomsoort’ en ‘niet-ontleedbare stof’)

Benoemen dat een verbinding is opgebouwd uit twee of meer elementen en daardoor ontleedbaar is

Onderscheid tussen scheiden en ontleden uitleggen

n.v.t.VO 29, VO 31, VO 32
Atoombouw4 leermiddelenAtoombouwn.v.t.
Uit de notatie baE de atoombouw afleiden Uitleggen dat a atoomnummer en b massagetal is

Verschillen tussen de kernen van isotopen benoemen

VO 29, VO 31, VO 32
Schaal, verhouding en hoeveelheid
SubconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
SchaalSchaal
Toepassen van en omrekenen in de eenheden van massa en volume

Toepassen van en omrekenen in de eenheden van massa en volume

VO 29, VO 31, VO 32
GehaltesGehaltes
Eenvoudige berekeningen uitvoeren met volumeprocent en massaprocent (één ‘denkstap’)

Eenvoudige berekeningen uitvoeren met volumeprocent en massaprocent (één ‘denkstap’)

VO 29, VO 31, VO 32
HoeveelheidHoeveelheid
Stoffen herkennen aan de dichtheid

Dichtheid berekenen uit massa en volume

Berekeningen uitvoeren met behulp van massaverhoudingen

Vanuit gehaltes hoeveelheden berekenen en omgekeerd

Berekeningen uitvoeren aan verdunningen

Stoffen herkennen aan de dichtheid

Dichtheid berekenen uit massa en volume, waarbij aandacht voor significantie

Berekeningen uitvoeren met behulp van massaverhoudingen

Vanuit gehaltes hoeveelheden berekenen en omgekeerd

Berekeningen uitvoeren aan verdunningen

VO 29, VO 31, VO 32
Reactiviteit20 leermiddelen
SubconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
Chemische reactiesChemische reacties
Een chemische reactie benoemen als een chemisch proces waarbij beginstoffen verdwijnen en reactieproducten worden gevormd

Toelichten dat voor de pijl de (namen van de) beginstoffen staan, achter de pijl de reactieproducten

Toelichten dat voor de pijl dezelfde elementen staan als na de pijl

Reactievergelijking opstellen, eventueel met nadere aanwijzingen

Omschrijven dat massa’s voor en na de reactie even groot zijn en bijbehorende berekeningen uitvoeren

Herkennen van verschillende types chemische reacties (zoals ontledings-, en verbrandingsreacties

Een chemische reactie benoemen als een chemisch proces waarbij beginstoffen verdwijnen en reactieproducten worden gevormd

Toelichten dat voor de pijl de (namen van de) beginstoffen staan, achter de pijl de reactieproducten

Toelichten dat voor de pijl dezelfde elementen staan als na de pijl

Reactievergelijking opstellen, eventueel met nadere aanwijzingen

Omschrijven dat massa’s voor en na de reactie even groot zijn en bijbehorende berekeningen uitvoeren

Herkennen van verschillende types chemische reacties (zoals ontledings-, en verbrandingsreacties

Invloed van de reactieomstandigheden op de reactiesnelheid beredeneren met behulp van het botsende deeltjesmodel

VO 29, VO 31, VO 32
Verbranding7 leermiddelenVerbranding
De drie voorwaarden voor verbranding benoemen en herkennen in eenvoudige situaties

(Simpele) blusmethodes, benoemen en uitleggen waardoor elke methode succesvol is

Onderkennen van de gevaren van (zeer) onvolledige verbranding (en wat te doen bij vergiftiging ten gevolge daarvan)

Roesten herkennen als een reactie van een metaal met zuurstof, en daarbij onderscheid maken tussen edele en onedele metalen

De drie voorwaarden voor verbranding benoemen en herkennen in eenvoudige situaties (zoals verschillende zuurstofleveranciers)

(Simpele) blusmethodes, ook enige minder voor de hand liggende, benoemen en uitleggen waardoor elke methode succesvol is

Onderkennen van de gevaren van (zeer) onvolledige verbranding (en wat te doen bij vergiftiging ten gevolge daarvan)

Roesten herkennen als een reactie van een metaal met zuurstof, en daarbij onderscheid maken tussen edele en onedele metalen

VO 29, VO 31, VO 32
Zuren en basen7 leermiddelenZuren en basen
Zure, basische en neutrale oplossingen onderscheiden met behulp van indicatoren

Zure, basische en neutrale oplossingen onderscheiden met behulp van indicatoren

VO 29, VO 31, VO 32
Energie19 leermiddelen
SubconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
Energie-effecten bij reacties4 leermiddelenEnergie-effecten bij reacties
Drie energiesoorten (warmte, chemische en elektrische energie) met de bijbehorende onderlinge omzettingen herkennen en benoemen

Endotherme en exotherme reactie definiëren Verbranding benoemen en herkennen als exotherme reactie, ontleding als endotherme reactie

Activeringsenergie benoemen als opstartenergie van een reactie

Het maatschappelijk belang van de fotosynthese herkennen

Energieproblematiek herkennen in relatiemet duurzame ontwikkeling

Herkennen van mondiale voedselproblematiek, waaronder de rol van consumptie en reclame

Drie energiesoorten (warmte, chemische en elektrische energie) met de bijbehorende onderlinge omzettingen herkennen en benoemen

Endotherme en exotherme reactie definiëren Verbranding benoemen en herkennen als exotherme reactie, ontleding als (bijna altijd) endotherme reactie

Activeringsenergie benoemen als opstartenergie van een reactie

Het maatschappelijk belang van de fotosynthese herkennen en beargumenteren

Energieproblematiek herkennen in relatie (in verband brengen) met duurzame ontwikkeling

Herkennen van mondiale voedselproblematiek, waaronder de rol van consumptie en reclame

VO 29, VO 31, VO 32
OntledingOntleding
Ontleding definiëren en de reactieproducten beschrijven

De drie manieren van ontleding (fotolyse, thermolyse, elektrolyse) benoemen

Ontleding definiëren en de reactieproducten beschrijven

De drie manieren van ontleding (fotolyse, thermolyse, elektrolyse) benoemen

VO 29, VO 31, VO 32
Fossiele brandstoffenFossiele brandstoffen
Aardolie, aardgas en steenkool benoemen als belangrijkste fossiele brandstoffen

Maatschappelijk belang van fossiele brandstoffen benoemen

Milieuaspecten van fossiele brandstoffen benoemen

Aangeven dat aardolie voornamelijk bestaat uit een mengsel van verschillende koolwaterstoffen, die door destillatie in verschillende fracties gescheiden kunnen worden De namen en formules van deze koolwaterstoffen (van methaan tot hexaan) kunnen benoemen

Aan de hand van een diagram van de destillatie van aardolie aangeven en uitleggen wat het verschil tussen de verschillende fracties is (oa LPG, benzine, diesel, kerosine en (zware) stookolie)

Het proces van de productie van kunststoffen uit aardolie benoemen De begrippen kraken en polymerisatie kunnen hanteren

Aardolie, aardgas en steenkool benoemen als belangrijkste fossiele brandstoffen

Maatschappelijk belang van fossiele brandstoffen benoemen

Milieuaspecten van fossiele brandstoffen benoemen

Aangeven dat aardolie voornamelijk bestaat uit een mengsel van verschillende koolwaterstoffen, die door destillatie in verschillende fracties gescheiden kunnen worden De namen en formules van deze koolwaterstoffen (van methaan tot hexaan) kunnen benoemen

Aan de hand van een diagram van de destillatie van aardolie aangeven en uitleggen wat het verschil tussen de verschillende fracties is (oa LPG, benzine, diesel, kerosine en (zware) stookolie)

Het proces van de productie van kunststoffen uit aardolie benoemen De begrippen kraken en polymerisatie kunnen hanteren

VO 29, VO 31, VO 32