Tussendoelen
De overheid heeft voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs een aantal globale kerndoelen geformuleerd. Deze geven u veel vrijheid, maar maken het soms ook moeilijk om de juiste keuzes te maken. De tussendoelen helpen u daarbij.

Tussendoelen zijn geen formele beschrijvingen, zoals de eindtermen in het examenprogramma. Het zijn voorstellen voor het te behalen eindniveau in het onderbouw. Ze geven u houvast bij het selecteren van lesstof.

Uitzonderingen
Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is de situatie anders. SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen tussendoelen ontwikkeld, die als basis kunnen gaan dienen voor diagnostische tussentijdse toetsen. Maar deze zijn nog niet wettelijk vastgesteld!

De concept-tussendoelen worden op verzoek van het Ministerie van OCW toch alvast openbaar gemaakt om het onderwijsveld de gelegenheid te geven om het onderwijsaanbod en methodes op de tussendoelen aan te passen en hier ervaringen mee op te doen.

Aan de conceptversies van de tussendoelen kunnen geen rechten worden ontleend.