helphelp

Tussendoelen

Nederlands ( po 1F )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Leesvaardigheid
SubdomeinenKenmerken van de taakuitvoeringpo1Fkerndoelen
zakelijke tekstenTekstkeuze
alledaagse onderwerpen, eenvoudig qua woordenschat, zinsbouw en opbouw, heldere structuur, duidelijke tekstverbanden, lage informatiedichtheid en niet te lang (papieren en digitale teksten)

Informatieve teksten zoals artikelen uit kranten en populaire tijdschriften, standaardformulieren, schema's, notities, digitale teksten

Instructieve teksten zoals gebruiksaanwijzingen, recepten, leerkrachtinstructies

Betogende teksten zoals artikelen uit kranten en tijdschriften, reclameteksten, advertenties, folders

n.v.t.PO 04, PO 06, PO 07, PO 09, PO 10, PO 12
Kenmerken van de taakuitvoering
techniek en woordenschat: Leestechniek (verklanken, vloeiend lezen)

techniek en woordenschat: Woordenschat en woordleerstrategieën

begrijpen: hoofdgedachte, onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, signaalwoorden, beeldspraak, leesdoel

interpreteren: relaties tussen tekst en kennis van de wereld, bedoeling van de schrijver

evalueren: oordeel over een tekst

samenvatten: beknopt eenvoudige tekst

opzoeken: systematisch informatie zoeken, bijvoorbeeld op trefwoorden

n.v.t.PO 04, PO 06, PO 07, PO 09, PO 10, PO 12
Onderwerpen:n.v.t.
teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld.

Kenmerken van tekstenn.v.t.
teksten hebben een eenvoudige structuur, herkenbaar geordende informatie, lage informatiedichtheid, belangrijke informatie wordt gemarkeerd en/of herhaald, nieuwe informatie gelijkmatig geïntroduceerd, frequent gebruikte woorden.

Takenn.v.t.
lezen van eenvoudige informatieve teksten, lezen van eenvoudige instructieve teksten, lezen van eenvoudige betogende teksten.

Mondelinge taalvaardigheid
SubdomeinenKenmerken van de taakuitvoeringpo1Fkerndoelen
GesprekkenTekstsoort
discussie, overleg, informatieuitwisseling

n.v.t.PO 01, PO 02, PO 03, PO 10, PO 12
Kenmerken van de taakuitvoering
beurtnemen en bijdragen aan samenhang

afstemmen op doel: doel tot uitdrukking brengen, doorvragen

afstemmen op publiek: spreekdoel herkennen, reacties inschatten, verschil hanteren tussen formele en informele situaties, register kiezen, taalvariant kiezen

woordgebruik en woordenschat: voldoende woordenschat, mogelijkheid tot omschrijven van woorden

verstaanbaarheid, grammaticale beheersing

beurten nemen en bijdragen aan samenhang, afstemming op doel, afstemming op gesprekspartners, woordgebruik en woordenschat, vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing.

Onderwerpenn.v.t.
vertrouwde onderwerpen in het dagelijks leven op en buiten de school.

Takenn.v.t.
deelnemen aan discussie en overleg, informatie uitwisselen.

luisterenTekstkeuze
alledaagse onderwerpen, concrete onderwerpen aansluitend bij  leefwereld Luisterduur tot ongeveer 20 minuten, eventueel langer als er interactie mogelijk is

luisteren naar instructies: uitleg en informatie over concrete onderwerpen begrijpen

luisteren als lid van een live publiek: helder gestructureerde voordracht, toespraak of les, voorgelezen of verteld verhaal begrijpen

luisteren naar radio, televisie, gesproken tekst op internet: hoofdpunten begrijpen van berichten documentaires, reclame, discussieprogramma's, jeugdfilms volgen

n.v.t.PO 01, PO 02, PO 03, PO 10, PO 12
Kenmerken van teksten
heldere structuur, verbanden en denkstappen duidelijk aangegeven, redelijke informatiedichtheid

lengte, opbouw.

Kenmerken van de taakuitvoering
begrijpen: hoofdgedachte weergeven, onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, betekenis van woorden afleiden, beeldspraak herkennen, relaties leggen tussen tekst en beeld

interpreteren: bedoeling verwoorden

evalueren: oordeel verwoorden

samenvatten

luisterdoel bepalen

begrijpen, interpreteren, evalueren, samenvatten.

Onderwerpenn.v.t.
eenvoudige teksten over alledaagse, concrete onderwerpen of over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld.

Takenn.v.t.
luisteren naar instructies, luisteren als lid van een live publiek, luisteren naar radio en tv en naar gesproken tekst op internet.

sprekenTekstsoort
monoloog: redenen en verklaring geven voor eigen meningen, plannen en handelingen, kort verhaal vertellen, informatie verzamelen, voorbereide presentatie geven, vragen beantwoorden

n.v.t.PO 01, PO 02, PO 03, PO 10, PO 12
Kenmerken van de taakuitvoering
samenhang: duidelijk verhaal vertellen, belangrijkste punten duidelijk maken

samenhang: Korte, eenvoudige zinnen, op juiste manier aan elkaar verbonden

afstemming op doel: spreekdoel duidelijk vormgeven

afstemming op publiek: verschil maken tussen formele en informele situaties, juiste registerkeuze, keuze van taalvariant, boeien door concrete voorbeelden en ervaringen

woordgebruik: voldoende woordenschat, mogelijkheid tot omschrijven van woorden

vloeiendheid, verstaanbaarheid, grammaticale beheersing

samenhang, afstemming op doel, afstemming op publiek, woordgebruik en woordenschat, vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing.

Onderwerpenn.v.t.
beschrijving geven, informatie geven, verslag uitbrengen, uitleg en instructie geven in alledaagse situaties in en buiten school.

Takenn.v.t.
monoloog houden.

Schrijfvaardigheid
SubdomeinenKenmerken van de taakuitvoeringpo1Fkerndoelen
SchrijvenTekstsoort
mails, brieven, formulieren, advertenties, aantekeningen, verslagen, verslagen, werkstukken, samenvattingen, artikelen, uiteenzetting, beschouwing, betoog, vrije tekst

n.v.t.PO 01, PO 05, PO 06, PO 08, PO 09, PO 11
Kenmerken van de taakuitvoering
informatie verzamelen: selecteren, ordenen, presenteren, monitoren

samenhang: verbindingswoorden, opbouw, alineaverbanden

afstemming op doel: trouw aan doel door structuur

afstemming op publiek: woordgebruik en toon

woordgebruik: adequaat

spelling, interpunctie, grammatica: correct

leesbaarheid: opmaak en tekstconventie

samenhang, afstemming op doel, afstemming op publiek, woordgebruik en woordenschat, spelling, interpunctie en grammatica, leesbaarheid.

Onderwerpenn.v.t.
korte, eenvoudige teksten over alledaagse onderwerpen of over onderwerpen uit de leefwereld.

Takenn.v.t.
correspondentie, formulieren invullen, berichten, advertenties en aantekeningen, verslagen, werkstukken, samenvattingen, artikelen, vrij schrijven.

Begrippenlijst en taalverzorging
SubdomeinenKenmerken van de taakuitvoeringpo1Fkerndoelen
BegrippenlijstOnderwerpen
Begrippen die het mogelijk maken op taal te reflecteren:

leestekens, woordsoorten, grammaticale kennis, tekstkennis, stilistiek en semantiek, morfologie, opmaak, klanken

Leestekens, woordsoorten, grammaticale kennis, tekstkennis, stilistiek en semantiek, morfologie, opmaak, klanken.

TaalverzorgingSpelling
alfabetische spelling

orthografische spelling

morfologische spelling

alfabetische spelling

orthografische spelling

morfologische spelling.

Leestekens
hoofdletters en punten

vraagtekens, uitroeptekens en aanhalingstekens

hoofdletters bij eigennaam en directe rede

komma's, dubbele punten

hoofdletters en punten

vraagtekens, uitroeptekens en aanhalingstekens

hoofdletters bij eigennaam en directe rede

komma's, dubbele punten.

Overige regels
afbreekregels

aaneenschrijving en losschrijving

afbreekregels

aaneenschrijving en losschrijving.