helphelp

Exameneenheden

( )

ExameneenheidInhoudenVakkernen

BV/K/2  Basisvaardigheden
2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.
 

BV/K/2
Kijken en luisteren
Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Produceren en presenteren

BV/K/3  Leervaardigheden in de beeldende vakken  CE
3. De kandidaat beheerst een aantal strategische beeldende vaardigheden die bijdragen tot de ontwikkeling van zijn leervermogen.
 

BV/K/3
Kijken en luisteren
Produceren en presenteren
Reflecteren en evalueren

BV/K/5  Werkproces, productief
5. De kandidaat kan een beeldende probleemstelling verkennen, analyseren, oplossen en uitvoeren.
6. De kandidaat kan een werkplan opstellen, bewaken en uitvoeren, zijn werkproces vastleggen, ordenen en presenteren en er op reflecteren.
 

BV/K/5
Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Produceren en presenteren
Reflecteren en evalueren

BV/K/7  Beschouwen - eigen werk, reflectief
8. De kandidaat kan in eigen beeldend werk de aspecten van de voorstelling en van de vormgeving benoemen en toelichten.
9. De kandidaat kan een relatie leggen tussen eigen beeldend werk en beeldend werk van anderen aan de hand van de aspecten van de voorstelling en van de vormgeving.
 

BV/K/7
Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen

BV/K/8  Beschouwen - werk van anderen, reflectief  CE
10. De kandidaat kan in beeldend werk van anderen de functionaliteit, de aspecten van de voorstelling, de vormgeving en de culturele en/of kunsthistorische context benoemen en toelichten.
 

BV/K/8
Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen

BV/V/1  Eindopdracht, productief en reflectief  CE
11. De kandidaat kan naar aanleiding van een eigen probleemstelling - autonoom en toegepast - beeldend werk maken.
12. De kandidaat kan deze probleemstelling verkennen, analyseren, oplossen en uitvoeren.
13. De kandidaat kan een werkplan opstellen, bewaken en uitvoeren, zijn werkproces vastleggen, ordenen en presenteren en er op reflecteren.
14. De kandidaat kan aspecten van de voorstelling en vormgeving zó gebruiken dat ze een bijdrage leveren aan de zeggingskracht van het eigen beeldend werk.
15. De kandidaat kan in eigen beeldend werk de aspecten van de voorstelling en van de vormgeving benoemen en toelichten.
16. De kandidaat kan een relatie leggen tussen eigen beeldend werk en beeldend werk van anderen aan de hand van de aspecten van de voorstelling en van de vormgeving.
17. De kandidaat kan een relatie leggen tussen eigen beeldend werk en beeldend werk van anderen aan de hand van de functionaliteit, de aspecten van de voorstelling en van vormgeving en de culturele en/of kunsthistorische context.
 

BV/V/1
Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Produceren en presenteren
Reflecteren en evalueren

BV/V/2  Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
18. De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken.
 

BV/V/2
Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen

BV/V/3  Vaardigheden in samenhang  CE
19. De kandidaat kan de vaardigheden uit de eindtermen van het kerndeel in samenhang toepassen.
 

BV/V/3
Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Produceren en presenteren
Reflecteren en evalueren

BV/K/4  Beeldend werk, productief
4. De kandidaat kan naar aanleiding van een probleemstelling - autonoom en toegepast - beeldend werk maken.
 

BV/K/4
Produceren en presenteren

BV/K/6  Middelen, productief
7. De kandidaat kan aspecten van de voorstelling en vormgeving zó gebruiken dat ze een bijdrage leveren aan de zeggingskracht van het eigen beeldend werk.
 

BV/K/6
Produceren en presenteren

BV/K/1  Oriëntatie op leren en werken
1. De kandidaat oriënteert zich op het belang van beeldende kunst en vormgeving in de maatschappij.
 

BV/K/1
Reflecteren en evalueren