helphelp

Exameneenheden

( )

ExameneenheidInhoudenTijdvakken

GS/K/4  De koloniale relatie Indonesië - Nederland
4. De kandidaat kan herkennen en benoemen op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië.
5. De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië.
 

GS/K/4/4/BB

Handel van VOC met Zuidoost- Azië via factorijen in met name specerijen

Kolonisatie van Indonesië door Nederland, waarbij gebruik gemaakt wordt van het cultuurstelsel

Ontdekkers en hervormers
Regenten en vorsten
Pruiken en revoluties
Burgers en stoommachines

GS/K/7  Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland
10. De kandidaat kan herkennen en benoemen welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat.
11. De kandidaat kan herkennen en beschrijven welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat.
 

GS/K/7/10/BB

Van nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat en de opbouw van een stelsel van sociale zekerheid

Pruiken en revoluties
Burgers en stoommachines
Televisie en computer

GS/K/8  Cultureel - mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945
12. De kandidaat kan herkennen en benoemen welke cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen zich na de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan en welke gevolgen deze ontwikkelingen gehad hebben voor de Nederlandse samenleving.
13. De kandidaat kan herkennen en beschrijven welke cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen zich na de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan en verklaren welke gevolgen deze ontwikkelingen gehad hebben voor de Nederlandse samenleving.
 

GS/K/8/12/BB

Cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen voor de Nederlandse samenleving.

Televisie en computer

GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 1900
16. De kandidaat kan herkennen en benoemen welke belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen zich in de Nederlandse en (West-)Europese geschiedenis vanaf 1900 hebben voorgedaan.
17. De kandidaat kan herkennen en beschrijven welke belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen zich in de Nederlandse en (West-)Europese geschiedenis vanaf 1900 hebben voorgedaan.

GS/K/10/16/BB

Oorzaken van de Eerste Wereldoorlog

Aanleiding van de Eerste Wereldoorlog

Verloop van de Eerste Wereldoorlog

Kenmerken van de Eerste Wereldoorlog

Afloop van de Eerste Wereldoorlog

Centralen

Geallieerden

Nederland tijdens W.O.I

Historische personen

De staatkundige kaart van Europa,

Verdrag van Versailles

Economische crisis en het vertrouwen in de democratie

Nazi-Duitsland

Buitenlandse politiek van Duitsland

De Sovjetunie als totalitaire staat

Historische persoon

Crisisjaren in Nederland

Staatkundige kaart van Europa

Oorzaken van de Tweede Wereldoorlog

Begin van de Tweede Wereldoorlog

Verloop van de Tweede Wereldoorlog

Kenmerken van de Tweede Wereldoorlog

Afloop van de Tweede Wereldoorlog

Bondgenootschappen

Begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland

Verloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland

Kenmerken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland

Afloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland

Herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Nederland

De Tweede Wereldoorlog in Indonesië

Aantasting rechtsstaat

De overgang van een agrarisch-stedelijke samenleving naar een geindustrialiseerde samenleving

Van nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat en de opbouw van een stelsel van sociale zekerheid

De ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland vanaf de 19e eeuw en de moreel-ethische gevolgen ervan

De invloed die de mens in heden en verleden heeft/had op het milieu met aandacht voor de problemen

Achtergronden en verloop van het conflict in het Midden-Oosten

De staatkundige kaart van Europa

Dekolonisatie

Koude Oorlog

Internationale organisaties en motieven voor samenwerking

Internationale organisaties

Dekolonisatie van Indonesië

Economische ontwikkelingen

Sociaal-culturele veranderingen en toenemende pluriformiteit vanaf de jaren zestig:

Grondwetswijziging 1983

Staatshoofden van Nederland

Gevolgen van de val van het communisme in Europa

Nederland sinds 1990

Autonomie onderdruk en invoering euro en discussie over de richting van de EU

Autonomie onderdruk en invoering euro

Democratisch tekort, de relaties tussen de Europese instellingen

Gevolgen van de voortgaande Europese samenwerking voor het dagelijks leven

Opkomst van het populisme

Wereldoorlogen
De wereldoorlogen
Televisie en computer

GS/K/9  De Koude Oorlog
14. De kandidaat kan het ontstaan, verloop en einde van de Koude Oorlog herkennen, en benoemen welke oorzaken en gevolgen deze periode voor de wereldpolitiek in het algemeen en voor Europa in het bijzonder heeft gehad.
15. De kandidaat kan het ontstaan, verloop en einde van de Koude Oorlog herkennen en beschrijven, en aangeven welke oorzaken en gevolgen deze periode voor de wereldpolitiek in het algemeen en voor Europa in het bijzonder heeft gehad.
 

GS/K/9/14/BB

Ontstaan, verloop en einde van de Koude Oorlog

Televisie en computer

GS/K/4  De koloniale relatie Indonesië - Nederland
4. De kandidaat kan herkennen en benoemen op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië.
5. De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië.
 

GS/K/4/5/KB/GL/TL

Handel van VOC met Zuidoost- Azië via factorijen in met name specerijen

Kolonisatie van Indonesië door Nederland, waarbij gebruik gemaakt wordt van het cultuurstelsel

Burgers en stoommachines
Ontdekkers en hervormers
Regenten en vorsten
Pruiken en revoluties

GS/K/7  Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland
10. De kandidaat kan herkennen en benoemen welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat.  
11. De kandidaat kan herkennen en beschrijven welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat.
 

GS/K/7/11/KB/GL/TL

Van nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat en de opbouw van een stelsel van sociale zekerheid

Pruiken en revoluties
Burgers en stoommachines
Televisie en computer

GS/K/8  Cultureel - mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945
12. De kandidaat kan herkennen en benoemen welke cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen zich na de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan en welke gevolgen deze ontwikkelingen gehad hebben voor de Nederlandse samenleving.
13. De kandidaat kan herkennen en beschrijven welke cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen zich na de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan en verklaren welke gevolgen deze ontwikkelingen gehad hebben voor de Nederlandse samenleving.
 

GS/K/8/13/KB/GL/TL

Cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen voor de Nederlandse samenleving.

Televisie en computer

GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 1900
16. De kandidaat kan herkennen en benoemen welke belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen zich in de Nederlandse en (West-)Europese geschiedenis vanaf 1900 hebben voorgedaan.
17. De kandidaat kan herkennen en beschrijven welke belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen zich in de Nederlandse en (West-)Europese geschiedenis vanaf 1900 hebben voorgedaan.
 

GS/K/10/17/KB/GL/TL

Oorzaken van de Eerste Wereldoorlog

Aanleiding van de Eerste Wereldoorlog

Verloop van de Eerste Wereldoorlog

Kenmerken van de Eerste Wereldoorlog

Afloop van de Eerste Wereldoorlog

Centralen

Geallieerden

Nederland tijdens W.O.I

Historische personen

De staatkundige kaart van Europa,

Verdrag van Versailles

Economische crisis en het vertrouwen in de democratie

Nazi-Duitsland

Buitenlandse politiek van Duitsland

De Sovjetunie als totalitaire staat

Historische persoon

Crisisjaren in Nederland

Staatkundige kaart van Europa

Oorzaken van de Tweede Wereldoorlog

Begin van de Tweede Wereldoorlog

Verloop van de Tweede Wereldoorlog

Kenmerken van de Tweede Wereldoorlog

Afloop van de Tweede Wereldoorlog

Bondgenootschappen

Begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland

Verloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland

Kenmerken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland

Afloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland

Herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Nederland

De Tweede Wereldoorlog in Indonesië

Aantasting rechtsstaat

De overgang van een agrarisch-stedelijke samenleving naar een geindustrialiseerde samenleving

Van nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat en de opbouw van een stelsel van sociale zekerheid

De ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland vanaf de 19e eeuw en de moreel-ethische gevolgen ervan

De invloed die de mens in heden en verleden heeft/had op het milieu met aandacht voor de problemen

Achtergronden en verloop van het conflict in het Midden-Oosten

De staatkundige kaart van Europa

Dekolonisatie

Koude Oorlog

Internationale organisaties en motieven voor samenwerking

Internationale organisaties

Dekolonisatie van Indonesië

Economische ontwikkelingen

Sociaal-culturele veranderingen en toenemende pluriformiteit vanaf de jaren zestig:

Grondwetswijziging 1983

Staatshoofden van Nederland

Gevolgen van de val van het communisme in Europa

Nederland sinds 1990

Autonomie onderdruk en invoering euro en discussie over de richting van de EU

Autonomie onderdruk en invoering euro

Democratisch tekort, de relaties tussen de Europese instellingen

Gevolgen van de voortgaande Europese samenwerking voor het dagelijks leven

Opkomst van het populisme

Wereldoorlogen
De wereldoorlogen
Televisie en computer

GS/K/9  De Koude Oorlog
14. De kandidaat kan het ontstaan, verloop en einde van de Koude Oorlog herkennen, en benoemen welke oorzaken en gevolgen deze periode voor de wereldpolitiek in het algemeen en voor Europa in het bijzonder heeft gehad.
15. De kandidaat kan het ontstaan, verloop en einde van de Koude Oorlog herkennen en beschrijven, en aangeven welke oorzaken en gevolgen deze periode voor de wereldpolitiek in het algemeen en voor Europa in het bijzonder heeft gehad.
 

GS/K/9/15/KB/GL/TL

Ontstaan, verloop en einde van de Koude Oorlog

Televisie en computer

GS/K/5  Staatsinrichting van Nederland
6. De kandidaat kan herkennen en benoemen hoe de Nederlandse rechtsstaat/staatsinrichting zich vanaf 1848 tot nu ontwikkeld heeft.
7. De kandidaat kan herkennen en beschrijven hoe de Nederlandse rechtsstaat/staatsinrichting zich vanaf 1848 tot nu ontwikkeld heeft.
 

GS/K/5/6/BB

Kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting

Scheiding tussen de wetgevende en de uitvoerende en de rechterlijke macht

Controlerende en wetgevende bevoegdheden van Eerste en Tweede Kamer

Stappen van wetsvoorstel tot wet

Staatshoofden van Nederland

Klassieke grondrechten

Ontstaan van een parlementaire democratie

Opvattingen van politieke en maatschappelijke organisaties en de aantrekkingskracht van politieke stromingen

Emancipatie

Uitbreiding kiesrecht

Reactie van Willem II op revolutie(dreigingen) elders in Europa en opvattingen van liberalen bij grondwetsherziening in 1848

Conflict tussen Willem III en het parlement als gevolg van de Luxemburgse kwestie (1866-1867)

Sociaal-economische veranderingen

Historische personen

Pacificatie, 1917

Grondwet, 1917, De vervanging van het districtenstelsel door een stelsel van evenredige vertegenwoordiging en de voor en nadelen van beide systemen

Grondwet, 1917, De invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging

Revolutiepoging van Troelstra 1918

Algemeen kiesrecht voor vrouwen

Burgers en stoommachines
De wereldoorlogen

GS/K/6  De industriële samenleving in Nederland
8. De kandidaat kan herkennen en benoemen hoe het proces van industrialisatie de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd heeft vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.
9. De kandidaat kan herkennen en beschrijven hoe het proces van industrialisatie de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd heeft vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.
 

GS/K/6/8/BB

De overgang van een agrarisch-stedelijke samenleving naar een geindustrialiseerde samenleving

De overgang van een agrarisch-stedelijke samenleving naar een geïndustrialiseerde samenleving

Burgers en stoommachines
Televisie en computer

GS/V/4  Ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland
21. De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke wijze de gezondheidszorg zich in Nederland vanaf de 19e eeuw ontwikkeld heeft en ingaan op moreel-ethische gevolgen daarvan.
 

GS/V/4

De ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland vanaf de 19e eeuw en de moreel-ethische gevolgen ervan

Burgers en stoommachines
Televisie en computer

GS/V/3  De verhouding mens - milieu
20. De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke manier de mens in heden en verleden het milieu heeft beïnvloed en welke oplossingen er bedacht zijn en worden voor ontstane milieuproblemen.
 

GS/V/3

De invloed die de mens in heden en verleden heeft/had op het milieu met aandacht voor de problemen

Burgers en stoommachines
Televisie en computer

GS/V/6  Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog
23. De kandidaat kan herkennen en beschrijven hoe de Verenigde Staten de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog hebben beïnvloed en ingaan op verschillen in opvatting tussen Nederlandse politieke stromingen over de rol van de Verenigde Staten in de internationale politiek.
 

GS/V/6

De invloed van de Verenigde Staten op de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog en verschillen in opvatting tussen Nederlandse politieke stromingen over de rol van de Verenigde Staten in de internationale politiek

Televisie en computer

GS/V/5  Verzuiling en ontzuiling in Nederland
22. De kandidaat kan herkennen en beschrijven welke zuilen er in Nederland na de Tweede Wereldoorlog waren, welke gevolgen de verzuiling voor de Nederlandse samenleving had en verklaren op welke wijze het proces van ontzuiling de samenleving heeft veranderd.
 

GS/V/5

Oorzaken en gevolgen van de verzuiling en ontzuiling

Televisie en computer

GS/K/5  Staatsinrichting van Nederland
6. De kandidaat kan herkennen en benoemen hoe de Nederlandse rechtsstaat/staatsinrichting zich vanaf 1848 tot nu ontwikkeld heeft.
7. De kandidaat kan herkennen en beschrijven hoe de Nederlandse rechtsstaat/staatsinrichting zich vanaf 1848 tot nu ontwikkeld heeft.
 

GS/K/5/6/KB/GL/TL

Kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting

Scheiding tussen de wetgevende en de uitvoerende en de rechterlijke macht

Controlerende en wetgevende bevoegdheden van Eerste en Tweede Kamer

Stappen van wetsvoorstel tot wet

Staatshoofden van Nederland

Klassieke grondrechten

Ontstaan van een parlementaire democratie

Opvattingen van politieke en maatschappelijke organisaties en de aantrekkingskracht van politieke stromingen

Aantrekkelijkheid van politieke stromingen

Emancipatie

Uitbreiding kiesrecht

Reactie van Willem II op revolutie(dreigingen) elders in Europa en opvattingen van liberalen bij grondwetsherziening in 1848

Conflict tussen Willem III en het parlement als gevolg van de Luxemburgse kwestie (1866-1867)

Sociaal-economische veranderingen

Historische personen

De overgang van een agrarisch-stedelijke samenleving naar een geindustrialiseerde samenleving

Pacificatie, 1917

Grondwet, 1917, De vervanging van het districtenstelsel door een stelsel van evenredige vertegenwoordiging en de voor en nadelen van beide systemen

Grondwet, 1917, De invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging

Revolutiepoging van Troelstra 1918

Algemeen kiesrecht voor vrouwen

De overgang van een agrarisch-stedelijke samenleving naar een geïndustrialiseerde samenleving

Burgers en stoommachines
De wereldoorlogen
Televisie en computer