helphelp

Einddoelen

Nederlands ( 2F bb kb/gl/tl )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Leesvaardigheid
SubdomeinenKenmerken van de taakuitvoering2Fbbkb/gl/tlexameneenheden
zakelijke tekstenOnderwerpen
teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling en onderwerpen die verder van de leerling afstaan.

n.v.t.n.v.t.
Kenmerken van teksten
teksten hebben een eenvoudige structuur, herkenbaar geordende informatie, lage informatiedichtheid, belangrijke informatie wordt gemarkeerd en/of herhaald, nieuwe informatie gelijkmatig geïntroduceerd, frequent gebruikte woorden.

n.v.t.n.v.t.
Taken
lezen van eenvoudige informatieve teksten, lezen van eenvoudige instructieve teksten, lezen van eenvoudige betogende teksten.

n.v.t.n.v.t.
Lezen van zakelijke tekstenTekstkeuze: teksten over alledaagse onderwerpen, eenvoudig qua woordenschat, zinsbouw en opbouw, met een heldere structuur, duidelijke tekstverbanden, lage informatiedichtheid en niet te lang Informatieve teksten zoals artikelen uit kranten en popula
Tekstkeuze:
 teksten over alledaagse onderwerpen, eenvoudig qua woordenschat, zinsbouw en opbouw, met een heldere structuur, duidelijke tekstverbanden, lage informatiedichtheid en niet te lang
 
 Informatieve teksten zoals artikelen uit kranten en populaire tijdschriften, standaardformulieren, schema’s, notities, digitale teksten
 
 Instructieve teksten zoals korte instructieteksten, (gebruiks)aanwijzingen, recepten
 
 Betogende teksten zoals artikelen uit kranten en tijdschriften, reclameteksten, advertenties, folders
 
 Vakinhoud:
 strategieën voor tekstbegrip, functie beeld en opmaak, schrijfdoel, tekstrelaties, samenvatten, hoofdonderwerp, hoofdgedachte, talige middelen van een schrijver om zijn of haar doel te bereiken, oordeel over de tekst
 
 
n.v.t.
NE/K/6 Leesvaardigheid:
 (VMBO-BB)
 - leesstrategieën hanteren
 - compenserende strategieën kiezen en hanteren
 - functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen
 - het schrijfdoel van de auteur aangeven
 - een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die eenheden benoemen
 - het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst aangeven
 - een oordeel geven over de tekst en dit oordeel toelichten

(VMBO-KB/GL/TL)
 - leesstrategieën hanteren
 - compenserende strategieën kiezen en hanteren
 - functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen
 - het schrijfdoel van de auteur aangeven en de talige middelen die hij hanteert
 - een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die eenheden benoemen
 - het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst aangeven en een samenvatting geven
 - een oordeel geven over de tekst en dit oordeel toelichten

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie: (VMBO GL/TL) zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang:
 (VMBO GL/TL) vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen

n.v.t.NE/V/3
Tekstkeuze: teksten over alledaagse onderwerpen en onderwerpen die iets verder van de leerling afstaan, in vergelijking met onderliggende niveaus wat meer complex qua woordenschat, zinsbouw en opbouw, met een heldere structuur, duidelijke tekstverbanden,
Tekstkeuze: teksten over alledaagse onderwerpen en onderwerpen die iets verder van de leerling afstaan, in vergelijking met onderliggende niveaus wat meer complex qua woordenschat, zinsbouw en opbouw, met een heldere structuur, duidelijke tekstverbanden, lage informatiedichtheid en niet te lang
 
 Informatieve teksten zoals artikelen uit kranten en populaire tijdschriften, standaardformulieren, schema’s, notities, digitale teksten
 
 Instructieve teksten zoals korte instructieteksten, (gebruiks)aanwijzingen, recepten
 
 Betogende teksten zoals artikelen uit kranten en populaire tijdschriften, reclameteksten, advertenties, folders
 
 Vakinhoud:
 strategieën voor tekstbegrip, functie beeld en opmaak, schrijfdoel, tekstrelaties, samenvatten, hoofdonderwerp, hoofdgedachte, talige middelen van een schrijver om zijn of haar doel te bereiken, oordeel over de tekst
n.v.t.n.v.t.
NE/K/6 Leesvaardigheid:
 (VMBO-BB)
 - leesstrategieën hanteren
 - compenserende strategieën kiezen en hanteren
 - functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen
 - het schrijfdoel van de auteur aangeven
 - een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die eenheden benoemen
 - het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst aangeven
 - een oordeel geven over de tekst en dit oordeel toelichten

(VMBO-KB/GL/TL)
 - leesstrategieën hanteren
 - compenserende strategieën kiezen en hanteren
 - functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen
 - het schrijfdoel van de auteur aangeven en de talige middelen die hij hanteert
 - een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die eenheden benoemen
 - het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst aangeven en een samenvatting geven
 - een oordeel geven over de tekst en dit oordeel toelichten

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie: (VMBO GL/TL) zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang:
 (VMBO GL/TL) vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen

NE/V/3
Literatuur/FictieTekstkeuze: verschillende soorten fictiewerken Vakinhoud: soorten fictiewerken, situatie, denken en handelen van personages, relatie fictiewerk en werkelijkheid, persoonlijke reactie met voorbeelden
Tekstkeuze: verschillende soorten fictiewerken
 
 Vakinhoud:
 soorten fictiewerken, situatie, denken en handelen van personages, relatie fictiewerk en werkelijkheid, persoonlijke reactie met voorbeelden
n.v.t.
NE/K/8 Fictie: (VMBO-BB)
 - verschillende soorten fictiewerken herkennen
 - de situatie en het denken en handelen van de personages in het fictiewerk beschrijven
 - de relatie tussen het fictiewerk en de werkelijkheid toelichten
 - een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden uit het werk

NE/K/8 Fictie: (VMBO-KB/GL/TL)
 - verschillende soorten fictiewerken herkennen
 - de situatie en het denken en handelen van de personages in het fictiewerk beschrijven
 - de relatie tussen het fictiewerk en de werkelijkheid toelichten
 - kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen
 - relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren
 - een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden uit het werk

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie:
 (VMBO GL/TL) zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang:
 (VMBO GL/TL) vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen
 

n.v.t.NE/V/3
Tekstkeuze: verschillende soorten fictiewerken Vakinhoud: soorten fictiewerken, situatie, denken en handelen van personages, relatie fictiewerk en werkelijkheid, kenmerken fictie, relevante achtergrondinformatie, persoonlijke reactie met voorbeelden
Tekstkeuze: verschillende soorten fictiewerken
 
 Vakinhoud:
 soorten fictiewerken, situatie, denken en handelen van personages, relatie fictiewerk en werkelijkheid, kenmerken fictie, relevante achtergrondinformatie, persoonlijke reactie met voorbeelden
n.v.t.n.v.t.
NE/K/8 Fictie: (VMBO-BB)
 - verschillende soorten fictiewerken herkennen
 - de situatie en het denken en handelen van de personages in het fictiewerk beschrijven
 - de relatie tussen het fictiewerk en de werkelijkheid toelichten
 - een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden uit het werk

NE/K/8 Fictie: (VMBO-KB/GL/TL)
 - verschillende soorten fictiewerken herkennen
 - de situatie en het denken en handelen van de personages in het fictiewerk beschrijven
 - de relatie tussen het fictiewerk en de werkelijkheid toelichten
 - kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen
 - relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren
 - een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden uit het werk

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie:
 (VMBO GL/TL) zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang:
 (VMBO GL/TL) vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen
 

NE/V/3
Mondelinge taalvaardigheid
SubdomeinenKenmerken van de taakuitvoering2Fbbkb/gl/tlexameneenheden
GesprekkenOnderwerpen
alledaagse en niet alledaagse onderwerpen uit de leefwereld.

n.v.t.n.v.t.
Taken
deelnemen aan discussie en overleg, informatie uitwisselen.

n.v.t.n.v.t.
Kenmerken van de taakuitvoering
beurten nemen en bijdragen aan samenhang, afstemming op doel, afstemming op gesprekspartners, woordgebruik en woordenschat, vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing.

n.v.t.n.v.t.
luisterenOnderwerpen
eenvoudige teksten over alledaagse, concrete onderwerpen of over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld of die verder van de leerling af staan.

n.v.t.n.v.t.
Kenmerken van teksten
lengte, opbouw.

n.v.t.n.v.t.
Taken
luisteren naar instructies, luisteren als lid van een live publiek, luisteren naar radio en tv en naar gesproken tekst op internet.

n.v.t.n.v.t.
Kenmerken van de taakuitvoering
begrijpen, interpreteren, evalueren, samenvatten.

n.v.t.n.v.t.
sprekenOnderwerpen
redelijk vloeiend en helder ervaringen, gebeurtenissen, meningen, verwachtingen, gevoelens onder woorden brengen over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.

n.v.t.n.v.t.
Taken
monoloog houden.

n.v.t.n.v.t.
Kenmerken van de taakuitvoering
samenhang, afstemming op doel, afstemming op publiek, woordgebruik en woordenschat, vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing.

n.v.t.n.v.t.
GespreksvaardigheidTekstsoort: gesprekssituaties Vakinhoud: relevante informatie, strategieën, eigen spreek- en luisterdoel, soorten publiek, spreekdoel van een ander, interactie, taalvarianten
Tekstsoort: gesprekssituaties
 
 Vakinhoud:
 relevante informatie, strategieën, eigen spreek- en luisterdoel, soorten publiek, spreekdoel van een ander, interactie, taalvarianten
n.v.t.
NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid:
 - relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie
 - strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie - compenserende strategieën kiezen en hanteren
 - het spreek- en luisterdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten publiek
 - het spreekdoel van anderen herkennen en de reacties van anderen inschatten
 - in spreek- en gesprekssituaties taalvarianten herkennen en daar adequaat op inspelen

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie:
 (VMBO GL/TL) zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang:
 (VMBO GL/TL) vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen

n.v.t.NE/V/3
Tekstsoort: gesprekssituaties Vakinhoud: relevante informatie, strategieën, eigen spreek-/luisterdoel, soorten publiek, spreekdoel van een ander, interactie, taalvarianten
Tekstsoort: gesprekssituaties
 
 Vakinhoud:
 relevante informatie, strategieën, eigen spreek-/luisterdoel, soorten publiek, spreekdoel van een ander, interactie, taalvarianten
n.v.t.n.v.t.
NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid:
 - relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie
 - strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie - compenserende strategieën kiezen en hanteren
 - het spreek- en luisterdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten publiek
 - het spreekdoel van anderen herkennen en de reacties van anderen inschatten
 - in spreek- en gesprekssituaties taalvarianten herkennen en daar adequaat op inspelen

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie:
 (VMBO GL/TL) zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang:
 (VMBO GL/TL) vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen

NE/V/3
Luister- en kijkvaardigheidTekstkeuze: teksten over alledaagse onderwerpen, bescheiden van omvang en eenvoudig qua opbouw, heldere structuur met duidelijke verbanden en denkstappen, redelijk informatiedicht Kijk- en luisterteksten zoals uitleg, instructies, toespraken, (nieuws)b
Tekstkeuze: teksten over alledaagse onderwerpen, bescheiden van omvang en eenvoudig qua opbouw, heldere structuur met duidelijke verbanden en denkstappen, redelijk informatiedicht
 
 Kijk- en luisterteksten zoals uitleg, instructies, toespraken, (nieuws)berichten, documentaires, reclameboodschappen en discussieprogramma’s, films en televisieseries
 
 Vakinhoud:
 strategieën voor tekstbegrip, doel van de makers, belangrijkste elementen van een programma, betekenis van een uitspraak, oordeel over tekst met toelichting, instructie uitvoeren
 
n.v.t.
NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid: (VMBO-BB)
 - luister- en kijkstrategieën hanteren
 - compenserende strategieën kiezen en hanteren
 - het doel van de makers van een programma aangeven
 - de belangrijkste elementen van een programma weergeven
 - een oordeel geven over een programma en dit toelichten
 - een instructie uitvoeren (VMBO-KB/GL/TL)
 - luister- en kijkstrategieën hanteren
 - compenserende strategieën kiezen en hanteren
 - het doel van de makers van een programma aangeven
 - de belangrijkste elementen van een programma weergeven
 - een oordeel geven over een programma en dit toelichten
 - een instructie uitvoeren
 - de waarde en betrouwbaarheid aangeven van de informatie die door de massamedia verspreidt wordt
 NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie:
 (VMBO GL/TL) zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk
 NE/V/3 Vaardigheden in samenhang:
 (VMBO GL/TL) vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie:
 (VMBO GL/TL) zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang:
 (VMBO GL/TL) vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen

n.v.t.NE/V/3
Tekstkeuze: teksten over alledaagse onderwerpen, wat meer complex qua opbouw dan onderliggende niveaus, heldere structuur met duidelijke verbanden en denkstappen, redelijk informatiedicht Kijk- en luisterteksten zoals uitleg, instructies, toespraken, (
Tekstkeuze: teksten over alledaagse onderwerpen, wat meer complex qua opbouw dan onderliggende niveaus, heldere structuur met duidelijke verbanden en denkstappen, redelijk informatiedicht
 
 Kijk- en luisterteksten zoals uitleg, instructies, toespraken, (nieuws)berichten, documentaires, reclameboodschappen, discussieprogramma’s, films en televisieseries
 
 Vakinhoud:
 strategieën voor tekstbegrip, doel van de makers, belangrijkste elementen van een programma, betekenis van een uitspraak, oordeel over de tekst met toelichting, instructie uitvoeren, waarde en betrouwbaarheid informatie
n.v.t.n.v.t.
NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid: (VMBO-BB)
 - luister- en kijkstrategieën hanteren
 - compenserende strategieën kiezen en hanteren
 - het doel van de makers van een programma aangeven
 - de belangrijkste elementen van een programma weergeven
 - een oordeel geven over een programma en dit toelichten
 - een instructie uitvoeren (VMBO-KB/GL/TL)
 - luister- en kijkstrategieën hanteren
 - compenserende strategieën kiezen en hanteren
 - het doel van de makers van een programma aangeven
 - de belangrijkste elementen van een programma weergeven
 - een oordeel geven over een programma en dit toelichten
 - een instructie uitvoeren
 - de waarde en betrouwbaarheid aangeven van de informatie die door de massamedia verspreidt wordt.
 NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie:
 (VMBO GL/TL) zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk
 NE/V/3 Vaardigheden in samenhang:
 (VMBO GL/TL) vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie:
 (VMBO GL/TL) zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang:
 (VMBO GL/TL) vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen

NE/V/3
SpreekvaardigheidTekstsoort: spreeksituaties Vakinhoud: relevante informatie, strategieën, eigen spreek- en luisterdoel, soorten publiek, spreekdoel van een ander, interactie, taalvarianten
Tekstsoort: spreeksituaties
 
 Vakinhoud:
 relevante informatie, strategieën, eigen spreek- en luisterdoel, soorten publiek, spreekdoel van een ander, interactie, taalvarianten
n.v.t.
NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid:
 - relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van de spreek- en gespressituatie
 - strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie - compenserende strategieën kiezen en hanteren
 - het spreek- en luisterdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten publiek
 - het spreekdoel van anderen herkennen en de reacties van anderen inschatten
 - in spreek- en gesprekssituaties taalvarianten herkennen en daar adequaat op inspelen

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie:
 (VMBO GL/TL) zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang:
 (VMBO GL/TL) vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen

n.v.t.NE/V/3
Tekstsoort: spreeksituaties Vakinhoud: relevante informatie, strategieën, eigen spreek-/luisterdoel, soorten publiek, spreekdoel van een ander, interactie, taalvarianten
Tekstsoort: spreeksituaties
 
 Vakinhoud:
 relevante informatie, strategieën, eigen spreek-/luisterdoel, soorten publiek, spreekdoel van een ander, interactie, taalvarianten
n.v.t.n.v.t.
NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid:
 - relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van de spreek- en gespressituatie
 - strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie - compenserende strategieën kiezen en hanteren
 - het spreek- en luisterdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten publiek
 - het spreekdoel van anderen herkennen en de reacties van anderen inschatten
 - in spreek- en gesprekssituaties taalvarianten herkennen en daar adequaat op inspelen

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie:
 (VMBO GL/TL) zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang:
 (VMBO GL/TL) vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen

NE/V/3
Schrijfvaardigheid
SubdomeinenKenmerken van de taakuitvoering2Fbbkb/gl/tlexameneenheden
SchrijvenOnderwerpen
samenhangende teksten met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.

n.v.t.n.v.t.
Taken
correspondentie, formulieren invullen, berichten, advertenties en aantekeningen, verslagen, werkstukken, samenvattingen, artikelen, vrij schrijven.

n.v.t.n.v.t.
Kenmerken van de taakuitvoering
samenhang, afstemming op doel, afstemming op publiek, woordgebruik en woordenschat, spelling, interpunctie en grammatica, leesbaarheid.

n.v.t.n.v.t.
SchrijfvaardigheidTekstsoort: teksten over herkenbare onderwerpen van maatschappelijke en beroepsmatige aard met grote mate van sturing met betrekking tot doel, publiek, vorm en inhoud van de te schrijven teksten Informatieve, overtuigende, opiniërende en activerende
Tekstsoort:
 teksten over herkenbare onderwerpen van maatschappelijke en beroepsmatige aard met grote mate van sturing met betrekking tot doel, publiek, vorm en inhoud van de te schrijven teksten
 
 Informatieve, overtuigende, opiniërende en activerende teksten zoals (in)formele brieven en e-mails, formulieren, korte instructieteksten, (gebruiks)aanwijzingen, verslagen, ingezonden stukken voor schoolkrant, advertenties, schriftelijke verzoeken
 
 Vakinhoud:
 - strategieën (schrijfplan, informatie, herschrijven, omschrijvingen, hulpmiddelen),
 - schrijfdoel (informatie geven en vragen, overtuigen, mening geven, tot handelen aanzetten),
 - taalgebruik (woordkeuze, toon, zinsbouw),
 - lezerspubliek (directe omgeving, instanties, geadresseerden met hogere status),  
 - schrijfconventies (tekstsoorten, tekst- en alinea-opbouw, spelling, interpunctie, uiterlijke verzorging),
 - beschikbare elektronische hulpmiddelen
n.v.t.
NE/K/7 Schrijfvaardigheid:
 - relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van het schrijven
 - schrijfstrategieën hanteren - compenserende strategieën kiezen en hanteren
 - het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen
 - het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek
 - conventies hanteren met betrekking tot schriftelijk taalgebruik
 - elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven
 - concepten van de tekst herschrijven op basis van geleverd commentaar

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie:
 (VMBO GL/TL) zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk

NE/V/2 Schrijven op basis van documentatie:
 (VMBO-GL/TL) een doel- en publiekgerichte tekst schrijven:
 - overeenkomstig de voor de tekstsoort geldende conventies
 - onder gebruikmaking van documentatie

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang:
 (VMBO GL/TL) vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen

n.v.t.NE/V/3
Tekstsoort: teksten over herkenbare onderwerpen van maatschappelijke en beroepsmatige aard met zekere mate van sturing met betrekking tot doel, publiek, vorm en inhoud van de te schrijven teksten Informatieve, overtuigende, opiniërende en activerende
Tekstsoort:
 teksten over herkenbare onderwerpen van maatschappelijke en beroepsmatige aard met zekere mate van sturing met betrekking tot doel, publiek, vorm en inhoud van de te schrijven teksten
 
 Informatieve, overtuigende, opiniërende en activerende teksten zoals (in)formele brieven en e-mails, formulieren, korte instructieteksten, (gebruiks)aanwijzingen, verslagen, artikelen voor schoolkrant, jongerentijdschrift of dagblad,  advertenties, schriftelijke verzoeken
 
 Vakinhoud:
 - strategieën (schrijfplan, informatie, herschrijven, omschrijvingen, hulpmiddelen),
 - schrijfdoel (informatie geven en vragen, overtuigen, mening geven, tot handelen aanzetten),
 - taalgebruik (woordkeuze, toon, zinsbouw),
 - lezerspubliek (directe omgeving, instanties, geadresseerden met hogere status),
 - schrijfconventies (tekstsoorten, tekst- en alinea-opbouw, spelling, interpunctie, uiterlijke verzorging)
 - beschikbare elektronische hulpmiddelen
 
 
n.v.t.n.v.t.
NE/K/7 Schrijfvaardigheid:
 - relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van het schrijven
 - schrijfstrategieën hanteren - compenserende strategieën kiezen en hanteren
 - het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen
 - het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek
 - conventies hanteren met betrekking tot schriftelijk taalgebruik
 - elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven
 - concepten van de tekst herschrijven op basis van geleverd commentaar

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie:
 (VMBO GL/TL) zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk

NE/V/2 Schrijven op basis van documentatie:
 (VMBO-GL/TL) een doel- en publiekgerichte tekst schrijven:
 - overeenkomstig de voor de tekstsoort geldende conventies
 - onder gebruikmaking van documentatie

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang:
 (VMBO GL/TL) vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen

NE/V/3
Begrippenlijst en taalverzorging
SubdomeinenKenmerken van de taakuitvoering2Fbbkb/gl/tlexameneenheden
BegrippenlijstOnderwerpen
Leestekens, woordsoorten, grammaticale kennis, tekstkennis, stilistiek en semantiek, morfologie, opmaak, klanken.

n.v.t.n.v.t.
TaalverzorgingSpelling
alfabetische spelling

orthografische spelling

morfologische spelling.

n.v.t.n.v.t.
Leestekens
hoofdletters en punten

vraagtekens, uitroeptekens en aanhalingstekens

hoofdletters bij eigennaam en directe rede

komma's, dubbele punten.

n.v.t.n.v.t.
Overige regels
afbreekregels

aaneenschrijving en losschrijving.

n.v.t.n.v.t.