helphelp

Exameneenheden

( )

ExameneenheidInhoudenVakkernen

WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde
3. De kandidaat kan structuren en verbanden opsporen in voor hem herkenbare situaties en verbindingen leggen met wiskundige begrippen, en daarbij:
− wiskundige technieken kiezen en gebruiken om problemen op te lossen, waaronder basisalgoritmen en standaardmethodes;
− communiceren door middel van adequaat (wiskundig) taalgebruik;
− adequate onderzoeks- en redeneerstrategieën toepassen.
 

WI/K/3

Wiskundetaal

Representeren van gegevens uit een situatie

Wiskunde herkennen en toepassen

Uitkomst terugvertalen naar situatie

Conclusies trekken

Reflecteren

Onderzoeks- en redeneerstrategieën

Vaktaal voor getallen

wortel, kwadraat, macht, breuk, teller, noemer, deelstreep, positief, negatief, decimaal, grondtal, exponent

Efficiënt rekenen

Rekenmodel kiezen

Vaktaal verhoudingen

per, deel van, op de, van de, staat tot, procent, percentage, in verhouding

Vaktaal meetkunde

straal, middelpunt, diameter, middellijn , gelijkbenig, gelijkzijdig, rechthoekig, hoogtelijn, uitslag, zijvlak, ribbe, hoekpunt, loodrecht, evenwijdig, // en ∆, symmetrieas

Vaktaal grafieken, tabellen, formules

snijden, snijpunt, assen(stelsel), coördinaten, eenheid, invoervariabele, uitvoervariabele, ingansgvariabele, uitgangsvariabele

Vaktaal lineaire verbanden

lineair, startgetal (vast deel), helling, richtingscoëfficiënt (variabel deel)

Vaktaal exponentiële verbanden

verdubbelingstijd, halveringstijd

Vaktaal statistiek

Inzicht en handelen
Getallen
Verhoudingen
Meten en meetkunde
Verbanden en formules
Informatieverwerking en onzekerheid

WI/K/8 Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten
11. De kandidaat kan problemen in alledaagse situaties vertalen naar wiskundige problemen, en daarbij:
− de hierboven genoemde vaardigheden geïntegreerd gebruiken;
− conclusies trekken die relevant zijn voor de bewuste probleemsituatie.
 

WI/K/8

Probleem vertalen naar wiskunde

Conclusies trekken

Inzicht en handelen

WI/V/2 Verrijkingsopdrachten
13. De leerling verricht complexe opdrachten, waarbij het proces van het probleemgebied kiezen, de probleemsituatie identificeren en mathematiseren, het probleem oplossen, de oplossing terugplaatsen in de oorspronkelijke situatie en reflecteren op het proces wordt doorlopen.
 

WI/V/2

Probleem vertalen naar wiskunde

Uitkomst terugvertalen naar situatie

Inzicht en handelen

WI/K/5 Rekenen, meten en schatten
7. De kandidaat kan efficiënt rekenen en cijfermatige gegevens kritisch beoordelen, en daarbij:
− schatten en rekenen met gangbare maten en grootheden;
− op een verstandige manier de rekenmachine gebruiken.
 

WI/K/5

Relaties tussen getallen

Negatieve getallen

negatieve getallen

Grote getallen

miljoen, miljard

Voorrangsregels voor bewerkingen

haakjes, som, product, quotiënt, verschil

Berekenen en afronden

afronden

Berekenen en schatten

schatten

Berekenen en de rekenmachine

verschil – en (-)

De wetenschappelijke notatie

wetenschappelijke notatie

Rekenen met breuken

samengestelde breuk

Rekenen met negatieve getallen

negatieve getallen

Toepassing verhoudingen

vergrotingsfactor, (verhoudings)factor, verhoudingstabel

Rekenen met samengestelde grootheden

Referentiematen

Meetinstrumenten

Maten schatten

Maateenheden gebruiken

milli-, centi-, kilo
Getallen
Verhoudingen
Meten en meetkunde

WI/V/1 Aanvullende eisen
12. De kandidaat kan:
− op de verschillende verbanden toegespitste technieken toepassen;
− formules en verbanden op een meer formele manier hanteren;
− complexe rekentechnieken verrichten met behulp van de rekenmachine;
− complexe meetkundige technieken gebruiken.
 

WI/V/1

De wetenschappelijke notatie

wetenschappelijke notatie

Rekenen met percentages en factoren

groeifactor

Lengte, oppervlakte en inhoud van figuren

stelling van Pythagoras

Hoeken berekenen

goniometrische verhoudingen, sinus, cosinus, tangens, hellingshoek

Gelijkvormigheid

gelijkvormigheid

Som of verschil van verbanden

Formules interpreteren en bewerken

formule

Vaktaal exponentiële verbanden

verdubbelingstijd, halveringstijd

Exponentiële groei herkennen

groeifactor, beginwaarde, exponentieel

Machtsverbanden herkennen

machtsverband
Getallen
Verhoudingen
Meten en meetkunde
Verbanden en formules

WI/K/4 Algebraïsche verbanden
4. (BB) De kandidaat kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
− tabellen, grafieken en woordformules hanteren, in het bijzonder bij lineaire verbanden;
− geschikte wiskundige modellen gebruiken.
5. (KB) De kandidaat kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
− tabellen, grafieken en (woord)formules hanteren bij verschillende typen verbanden;
− geschikte wiskundige modellen gebruiken.
6. (GL/TL) De kandidaat kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
− tabellen, grafieken en formules hanteren bij verschillende typen verbanden;
− geschikte wiskundige modellen gebruiken.
 

WI/K/4/BB

Substitueren

Grafieken tekenen

grafiek

Verbanden beschrijven

formule

Grafieken analyseren

grafiek, minimum, maximum

Interpoleren en extrapoleren

grafiek

Som of verschil van verbanden

Verbanden analyseren

periodiek, amplitude, periode, frequentie

Representaties van verbanden vergelijken

Zinvolle waarden identificeren

grafiek

Formules interpreteren en bewerken

formule

Representaties van lineaire verbanden

lineair

Lineaire verbanden herkennen

lineair

Formules voor lineaire verbanden

lineair, startgetal (vast deel), helling, richtingscoëfficiënt (variabel deel)

Grafieken van exponentiële verbanden

groeifactor, beginwaarde, exponentieel

Exponentiële groei herkennen

groeifactor, beginwaarde, exponentieel

Tabellen van machtsverbanden

machtsverband

Grafieken van machtsverbanden

machtsverband

Tabellen van omgekeerd evenredige verbanden

Grafieken van omgekeerd evenredige verbanden

Tabellen van wortelverbanden

wortelverband

Grafieken van wortelverbanden

wortelverband

Wortelverbanden herkennen

wortelverband

Regelmaat in getalspatronen

Verbanden vergelijken

Eerstegraads vergelijkingen oplossen

Getallen
Verbanden en formules

WI/K/6 Meetkunde  
8. (BB) De kandidaat kan voorstellingen maken, onderzoeken en interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en daarbij:
− redeneren over meetkundige figuren en deze tekenen;
− afmetingen meten, schatten en berekenen;
− meetkundige begrippen, instrumenten en apparaten hanteren.  
9. (KB/GL/TL) De kandidaat kan voorstellingen maken, onderzoeken en interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en daarbij:
− redeneren over meetkundige figuren en deze tekenen;
− afmetingen meten, schatten en berekenen;
− meetkundige begrippen en formules, instrumenten en apparaten hanteren.
 

WI/K/6/BB

Lengte, oppervlakte en inhoud van figuren

stelling van Pythagoras

Hoeken berekenen

goniometrische verhoudingen, sinus, cosinus, tangens, hellingshoek

Figuren en situaties analyseren

lijnsymmetrie, draaisymmetrie

Figuren tekenen en beschrijven

driehoek, parallellogram, vierkant, rechthoek, ruit, cirkel, kubus, balk, prisma, piramide, cilinder, kegel, bol

Tekeningen maken en beschrijven

Regelmaat in meetkundige patronen

Meten en meetkunde
Verbanden en formules

WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek
10. De kandidaat kan informatie verzamelen, weergeven en analyseren met behulp van grafische voorstellingen, en daarbij:
− statistische representatievormen en een graaf hanteren;
− op basis van de verwerkte informatie verwachtingen uitspreken en conclusies trekken.
 

WI/K/7

Grafische weergaven van data

Beschrijvende statistiek

gemiddelde

Experimentele kansen

Een graaf hanteren

graaf
Informatieverwerking en onzekerheid
Discrete Wiskunde

WI/K/4 Algebraïsche verbanden
4. (BB) De kandidaat kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
− tabellen, grafieken en woordformules hanteren, in het bijzonder bij lineaire verbanden;
− geschikte wiskundige modellen gebruiken.
5. (KB) De kandidaat kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
− tabellen, grafieken en (woord)formules hanteren bij verschillende typen verbanden;
− geschikte wiskundige modellen gebruiken.
6. (GL/TL) De kandidaat kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
− tabellen, grafieken en formules hanteren bij verschillende typen verbanden;
− geschikte wiskundige modellen gebruiken.
 

WI/K/4/KB

Substitueren

Grafieken tekenen

grafiek

Verbanden beschrijven

formule

Grafieken analyseren

grafiek, minimum, maximum

Interpoleren en extrapoleren

grafiek

Som of verschil van verbanden

Verbanden analyseren

periodiek, amplitude, periode, frequentie

Representaties van verbanden vergelijken

Zinvolle waarden identificeren

grafiek

Formules interpreteren en bewerken

formule

Representaties van lineaire verbanden

lineair

Lineaire verbanden herkennen

lineair

Formules voor lineaire verbanden

lineair, startgetal (vast deel), helling, richtingscoëfficiënt (variabel deel)

Grafieken van exponentiële verbanden

groeifactor, beginwaarde, exponentieel

Exponentiële groei herkennen

groeifactor, beginwaarde, exponentieel

Tabellen van machtsverbanden

machtsverband

Grafieken van machtsverbanden

machtsverband

Tabellen van omgekeerd evenredige verbanden

Grafieken van omgekeerd evenredige verbanden

Tabellen van wortelverbanden

wortelverband

Grafieken van wortelverbanden

wortelverband

Wortelverbanden herkennen

wortelverband

Regelmaat in getalspatronen

Verbanden vergelijken

Eerstegraads vergelijkingen oplossen

Getallen
Verbanden en formules

WI/K/6 Meetkunde  
8. (BB) De kandidaat kan voorstellingen maken, onderzoeken en interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en daarbij:
− redeneren over meetkundige figuren en deze tekenen;
− afmetingen meten, schatten en berekenen;
− meetkundige begrippen, instrumenten en apparaten hanteren.  
9. (KB/GL/TL) De kandidaat kan voorstellingen maken, onderzoeken en interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en daarbij:
− redeneren over meetkundige figuren en deze tekenen;
− afmetingen meten, schatten en berekenen;
− meetkundige begrippen en formules, instrumenten en apparaten hanteren.
 

WI/K/6/KB/GL/TL

Lengte, oppervlakte en inhoud van figuren

stelling van Pythagoras

Hoeken berekenen

goniometrische verhoudingen, sinus, cosinus, tangens, hellingshoek

Figuren en situaties analyseren

lijnsymmetrie, draaisymmetrie

Figuren tekenen en beschrijven

driehoek, parallellogram, vierkant, rechthoek, ruit, cirkel, kubus, balk, prisma, piramide, cilinder, kegel, bol

Tekeningen maken en beschrijven

Regelmaat in meetkundige patronen

Meten en meetkunde
Verbanden en formules

WI/K/4 Algebraïsche verbanden
4. (BB) De kandidaat kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
− tabellen, grafieken en woordformules hanteren, in het bijzonder bij lineaire verbanden;
− geschikte wiskundige modellen gebruiken.
5. (KB) De kandidaat kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
− tabellen, grafieken en (woord)formules hanteren bij verschillende typen verbanden;
− geschikte wiskundige modellen gebruiken.
6. (GL/TL) De kandidaat kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
− tabellen, grafieken en formules hanteren bij verschillende typen verbanden;
− geschikte wiskundige modellen gebruiken.
 

WI/K/4/GL/TL

Substitueren

Grafieken tekenen

grafiek

Verbanden beschrijven

formule

Grafieken analyseren

grafiek, minimum, maximum

Interpoleren en extrapoleren

grafiek

Som of verschil van verbanden

Verbanden analyseren

periodiek, amplitude, periode, frequentie

Representaties van verbanden vergelijken

Zinvolle waarden identificeren

grafiek

Formules interpreteren en bewerken

formule

Representaties van lineaire verbanden

lineair

Lineaire verbanden herkennen

lineair

Formules voor lineaire verbanden

lineair, startgetal (vast deel), helling, richtingscoëfficiënt (variabel deel)

Grafieken van exponentiële verbanden

groeifactor, beginwaarde, exponentieel

Exponentiële groei herkennen

groeifactor, beginwaarde, exponentieel

Tabellen van machtsverbanden

machtsverband

Grafieken van machtsverbanden

machtsverband

Tabellen van omgekeerd evenredige verbanden

Grafieken van omgekeerd evenredige verbanden

Tabellen van wortelverbanden

wortelverband

Grafieken van wortelverbanden

wortelverband

Wortelverbanden herkennen

wortelverband

Regelmaat in getalspatronen

Verbanden vergelijken

Eerstegraads vergelijkingen oplossen

Getallen
Verbanden en formules