helphelp

Leerlijn Kunst: dans (PO-vmbo), Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen

( )

kerndoelen primair onderwijskerndoelen onderbouwvmbo bovenbouw exameneenheden
n.v.t.

DA/K/2  Basisvaardigheden
2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.
 

DA/K/7  Beschouwen
7. De kandidaat kan:
− danssoorten onderkennen, hiervan kenmerken noemen en deze omschrijven;
− van een dans de volgende elementen benoemen:
• danser
• dans (danselementen, lichaam, structuur)
• geluid
• ruimte/locatie
• theatrale middelen
• dansinhoud/betekenis en de samenhang ervan beargumenteren.
 

DA/K/8  Dans en maatschappij
8. De kandidaat kan:
− functies van dans herkennen en benoemen;
− herkennen en beargumenteren dat dans het product is van een bepaalde cultuur/samenleving in een bepaalde tijdsperiode en leefomgeving;
− verslag doen van een culturele activiteit, waarvan dans een expliciet onderdeel is.
 

DA/K/9  Dans en andere kunsten
9. De kandidaat kan:
− binnen een dansproductie andere kunstvormen dan dans herkennen en de functies ervan benoemen;
− zich praktisch en theoretisch voorbereiden op een bezoek aan een voorstelling waarin meer kunstvormen aan de orde komen, en verslag doen van de functies van de diverse kunstvormen in de voorstelling.
 

DA/V/2  Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
11. De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van het sectorwerkstuk.
 

DA/V/3  Vaardigheden in samenhang
12. De kandidaat kan de vaardigheden uit de eindtermen van het kerndeel in samenhang toepassen.