helphelp

Leerlijn Kunst: dans (PO-vmbo), Produceren en presenteren

( )

kerndoelen primair onderwijskerndoelen onderbouwvmbo bovenbouw exameneenheden

DA/K/2  Basisvaardigheden
2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.
 

DA/K/3  Leervaardigheden in het vak dans
3. De kandidaat kan een aantal vaardigheden toepassen die bijdragen tot de ontwikkeling van het eigen leervermogen, zoals:
− vakbegrippen herkennen, benoemen en toepassen;
− door middel van exploreren, improviseren en structureren een dansontwerp maken;
− de creatieve en de expressieve mogelijkheden van het lichaam gebruiken;
− functioneel gebruik maken van theatrale middelen.
 

DA/K/4  Dansen
4. De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen:
− gevoelens, ervaringen, ideeën, situaties en gebeurtenissen;
− bewegingsideeën;
− een fysiek, muzikaal, dramatisch of beeldend thema;
in dans vertalen, met gebruikmaking van de danselementen ruimte, tijd en kracht, met toepassing van lichaamsbesef en vormbewustzijn en met een persoonlijke lading.
 

DA/K/5  Vormgeven
5. De kandidaat kan:
− exploreren en improviseren vanuit een gegeven bewegings- en/of thematisch gerichte opdracht;
− door middel van improviseren, exploreren en structureren een dans ontwerpen en uitvoeren waarin een inhoudelijke ontwikkelingslijn zichtbaar wordt, en gebruik gemaakt wordt van de danselementen, structuur en theatrale middelen.
 

DA/K/6  Presenteren
6. De kandidaat kan alleen of samen met anderen een zelfgemaakte en/of bestaande dans presenteren.
 

DA/V/1  Eindopdracht
10. De kandidaat kan een zelf gemaakte en een bestaande dans presenteren aan een ander publiek dan de eigen klas, waarbij:
− de betekenis/dansinhoud en de zeggingskracht naar voren komen;
− rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van het publiek.
 

DA/V/3  Vaardigheden in samenhang
12. De kandidaat kan de vaardigheden uit de eindtermen van het kerndeel in samenhang toepassen.