helphelp

Tussendoelen

Verzorging ( vmbo )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Informatievaardigheden
Inhoudenvmbokerndoelen onderbouw
Inventarisatiegegevens vertalen naar een voedselweb en uitspraken over biodiversiteit.

Informatie op verpakkingen van voedingsmiddelen interpreteren.

Informatiemateriaal zoeken en gebruiken bij vragen over voeding en gezondheid.

Meetgegevens van klasgenoten verwerken tot een tabel.

Informatie op verpakkingen van voedingsmiddelen bestuderen.

Informatiemateriaal zoeken en gebruiken bij vragen over voeding en gezondheid.

Meetgegevens van klasgenoten verwerken tot een tabel.

Informatiemateriaal zoeken en gebruiken bij vragen over erfelijkheid en seksualiteit.

Bespreken hoe media en reclameboodschappen gebruik maken van supernormale prikkels en van invloed zijn op wat normaal of aantrekkelijk wordt gevonden.

VO 40, VO 41
Modelontwikkeling en -gebruik
Inhoudenvmbokerndoelen onderbouw
Vergelijken van diverse celmodellen/doorsnedes en bespreken dat een combinatie van modellen/doorsnedes nodig is om een goed beeld te krijgen.

Werken met voedselketen- en kringloopschema’s.

In een torsomodel de organen aanwijzen en aangeven hoe deze onderling verbonden zijn.

Door middel van een terugkoppelingsschema beschrijven hoe het lichaam veranderingen compenseert.

Een input-output schema maken van hoe en waar water het lichaam binnenkomt en weer verlaat.

In een torsomodel de organen aanwijzen en aangeven hoe deze onderling verbonden zijn.

Bouw en functie van het oog toelichten aan de hand van anatomische modellen

Anatomische modellen van geslachtsorganen toelichten.

VO 32
Onderzoeken
Inhoudenvmbokerndoelen onderbouw
Een microscopisch preparaat en een tekening van een plantaardig weefsel maken, daarin celonderdelen vinden en benoemen en de vergroting aangeven.

Determineren van een plant of dier aan de hand van een determinatietabel.

Met eenvoudige kartering en determinatie een terrein ecologisch onderzoeken en beschrijven.

Eenvoudige metingen aan het lichaam verrichten voor en na inspanning.

Experimenten doen over de invloed van licht op de fotosynthese en de aanmaak van bladgroen.

Eenvoudige metingen aan het lichaam verrichten voor en na inspanning.

Drempelwaarden van zintuigen bepalen (voorbeelden; concentratie waarbij een stof nog te proeven is, blikveld meten, gehoorgrenzen, temperatuurverschillen die nog waar te nemen zijn).

Onderzoeken welke skeletdelen en spieren betrokken zijn bij een bepaalde beweging.

Veranderingen meten bij inspanning (zie ook domein Instandhouding).

Eenvoudige gedragsobservatie uitvoeren.

Eenvoudige kiem- en stekproeven uitvoeren.

VO 28
Ontwerpen
Inhoudenvmbokerndoelen onderbouw
Zelf opstellen van een determinatietabel voor een gegeven groep planten of dieren.

Voorstel uitwerken voor beperking gebruik van grondstoffen en afval op school of buurt.

Een dagmenu samenstellen dat de dagelijkse behoefte aan voedingsstoffen dekt en rekening houdt met verbruik door inspanning.

Een dagmenu samenstellen dat de dagelijkse behoefte aan voedingsstoffen dekt en rekening houdt met verbruik door inspanning.

VO 33
Reken- en wiskundige vaardigheden
Inhoudenvmbokerndoelen onderbouw
Vanuit vergrote beelden met behulp van de vergrotingsfactor de ware grootte van het voorwerp berekenen.

Meten en berekenen van verbruik van water en energie/afvalproductie.

Berekeningen uitvoeren met verzamelde meetgegevens van klasgenoten.

Vanuit Informatie op de verpakking van voedingsmiddelen berekenen hoeveel je van een bepaald voedingsmiddel nodig hebt om in je dagelijkse behoefte aan een bepaalde voedingsstof te voorzien.

Berekenen hoeveel inspanning je moet leveren om evenveel calorieën te verbruiken als het eten van een bepaalde snack binnenbrengt.

Berekeningen uitvoeren met verzamelde meetgegevens van klasgenoten.

Vanuit Informatie op de verpakking van voedingsmiddelen berekenen hoeveel je van een bepaald voedingsmiddel nodig hebt om in je dagelijkse behoefte aan een bepaalde voedingsstof te voorzien.

Berekenen hoeveel inspanning je moet leveren om evenveel calorieën te verbruiken als het eten van een bepaalde snack binnenbrengt.

Waarderen en oordelen
Inhoudenvmbokerndoelen onderbouw
Vanuit mediaberichten waarin groepen het oneens zijn over een milieuprobleem analyseren waarin de standpunten verschillen en welke belangen een rol spelen.

Vanuit Informatie op de verpakking van voedingsmiddelen beoordelen in hoeverre claims op de verpakking kloppen met de inhoud.

Eigen keuzes rondom gezondheid formuleren en beslissingen beargumenteren.

Vanuit Informatie op de verpakking van voedingsmiddelen beoordelen in hoeverre claims op de verpakking kloppen met de inhoud.

Eigen keuzes rondom gezondheid afwegen en beslissingen beargumenteren.

Het eigen gedrag in verschillende situaties beoordelen en gedragsalternatieven formuleren.

Een discussie in de media of vraag/antwoord rubrieken over seksuele onderwerpen op (sociale) media volgen en kritisch bespreken.

Bespreken dat in verschillende tijden en verschillende culturen opvattingen over seksualiteit en over rechten en plichten van mannen en vrouwen sterk kunnen verschillen en de eigen positie daarin bepalen.

Eigen seksueel gedrag beoordelen en aangeven welke keuzes hierin gemaakt kunnen worden.